ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب دل انگیزان، محمد شریف کریمی، حسن نوروزی ، (1396). آینده نگاری توسعه منطقه ای به روش شناسایی عدم قطعیت های کلیدی (مورد کاوی: استان کهگیلویه و بویراحمد)، نشریه مدیریت شهری، 16(48)، 497-512. magiran.com/p1771540
H. Noruzi , (2017). Regional scenario planning based on critical uncertainties, Urban Management, 16(48), 497-512. magiran.com/p1771540
سهراب دل انگیزان، محمد شریف کریمی، حسن نوروزی ، آینده نگاری توسعه منطقه ای به روش شناسایی عدم قطعیت های کلیدی (مورد کاوی: استان کهگیلویه و بویراحمد). نشریه مدیریت شهری، 1396؛ 16(48): 497-512. magiran.com/p1771540
H. Noruzi , Regional scenario planning based on critical uncertainties, Urban Management, 2017; 16(48): 497-512. magiran.com/p1771540
سهراب دل انگیزان، محمد شریف کریمی، حسن نوروزی ، "آینده نگاری توسعه منطقه ای به روش شناسایی عدم قطعیت های کلیدی (مورد کاوی: استان کهگیلویه و بویراحمد)"، نشریه مدیریت شهری 16، شماره 48 (1396): 497-512. magiran.com/p1771540
H. Noruzi , "Regional scenario planning based on critical uncertainties", Urban Management 16, no.48 (2017): 497-512. magiran.com/p1771540
سهراب دل انگیزان، محمد شریف کریمی، حسن نوروزی ، (1396). 'آینده نگاری توسعه منطقه ای به روش شناسایی عدم قطعیت های کلیدی (مورد کاوی: استان کهگیلویه و بویراحمد)'، نشریه مدیریت شهری، 16(48)، صص.497-512. magiran.com/p1771540
H. Noruzi , (2017). 'Regional scenario planning based on critical uncertainties', Urban Management, 16(48), pp.497-512. magiran.com/p1771540
سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ حسن نوروزی . "آینده نگاری توسعه منطقه ای به روش شناسایی عدم قطعیت های کلیدی (مورد کاوی: استان کهگیلویه و بویراحمد)". نشریه مدیریت شهری، 16 ،48 ، 1396، 497-512. magiran.com/p1771540
H. Noruzi . "Regional scenario planning based on critical uncertainties", Urban Management, 16, 48, 2017, 497-512. magiran.com/p1771540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال