ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Forough Saki, Gholamhossein Ranjbar Omrani, Marjan Jeddi, Marzie Bakhshaieshkaram, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, (2017). Investigating the Prevalence of Low Bone Mass in Children of Southern Iran and Its Associated Factors, International Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(4), 5. magiran.com/p1771685
Forough Saki, Gholamhossein Ranjbar Omrani, Marjan Jeddi, Marzie Bakhshaieshkaram, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Investigating the Prevalence of Low Bone Mass in Children of Southern Iran and Its Associated Factors, International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2017; 15(4): 5. magiran.com/p1771685
Forough Saki, Gholamhossein Ranjbar Omrani, Marjan Jeddi, Marzie Bakhshaieshkaram, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, "Investigating the Prevalence of Low Bone Mass in Children of Southern Iran and Its Associated Factors", International Journal of Endocrinology and Metabolism 15, no.4 (2017): 5. magiran.com/p1771685
Forough Saki, Gholamhossein Ranjbar Omrani, Marjan Jeddi, Marzie Bakhshaieshkaram, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, (2017). 'Investigating the Prevalence of Low Bone Mass in Children of Southern Iran and Its Associated Factors', International Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(4), pp.5. magiran.com/p1771685
Forough Saki; Gholamhossein Ranjbar Omrani; Marjan Jeddi; Marzie Bakhshaieshkaram; Mohammad Hossein Dabbaghmanesh. "Investigating the Prevalence of Low Bone Mass in Children of Southern Iran and Its Associated Factors", International Journal of Endocrinology and Metabolism, 15, 4, 2017, 5. magiran.com/p1771685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال