ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین مطهری نیا، لیلا جویباری، فروزان اکرمی، اکرم ثناگو، (1396). چالش های اخلاقی در تصمیم گیری برای درمان یک مورد نوزاد مبتلا به سندرم داون با انسداد روده، فصلنامه اخلاق پزشکی، 11(41)، 69-76. magiran.com/p1772289
Hossein Motahari Niya, Leila Jouybari, Forouzan Akrami, Akram Sanagoo, (2017). Ethical challenges of decision making in treatment of a case of newborn with Down syndrome and intestinal obstruction, Journal of Medical Ethics, 11(41), 69-76. magiran.com/p1772289
حسین مطهری نیا، لیلا جویباری، فروزان اکرمی، اکرم ثناگو، چالش های اخلاقی در تصمیم گیری برای درمان یک مورد نوزاد مبتلا به سندرم داون با انسداد روده. فصلنامه اخلاق پزشکی، 1396؛ 11(41): 69-76. magiran.com/p1772289
Hossein Motahari Niya, Leila Jouybari, Forouzan Akrami, Akram Sanagoo, Ethical challenges of decision making in treatment of a case of newborn with Down syndrome and intestinal obstruction, Journal of Medical Ethics, 2017; 11(41): 69-76. magiran.com/p1772289
حسین مطهری نیا، لیلا جویباری، فروزان اکرمی، اکرم ثناگو، "چالش های اخلاقی در تصمیم گیری برای درمان یک مورد نوزاد مبتلا به سندرم داون با انسداد روده"، فصلنامه اخلاق پزشکی 11، شماره 41 (1396): 69-76. magiran.com/p1772289
Hossein Motahari Niya, Leila Jouybari, Forouzan Akrami, Akram Sanagoo, "Ethical challenges of decision making in treatment of a case of newborn with Down syndrome and intestinal obstruction", Journal of Medical Ethics 11, no.41 (2017): 69-76. magiran.com/p1772289
حسین مطهری نیا، لیلا جویباری، فروزان اکرمی، اکرم ثناگو، (1396). 'چالش های اخلاقی در تصمیم گیری برای درمان یک مورد نوزاد مبتلا به سندرم داون با انسداد روده'، فصلنامه اخلاق پزشکی، 11(41)، صص.69-76. magiran.com/p1772289
Hossein Motahari Niya, Leila Jouybari, Forouzan Akrami, Akram Sanagoo, (2017). 'Ethical challenges of decision making in treatment of a case of newborn with Down syndrome and intestinal obstruction', Journal of Medical Ethics, 11(41), pp.69-76. magiran.com/p1772289
حسین مطهری نیا؛ لیلا جویباری؛ فروزان اکرمی؛ اکرم ثناگو. "چالش های اخلاقی در تصمیم گیری برای درمان یک مورد نوزاد مبتلا به سندرم داون با انسداد روده". فصلنامه اخلاق پزشکی، 11 ،41 ، 1396، 69-76. magiran.com/p1772289
Hossein Motahari Niya; Leila Jouybari; Forouzan Akrami; Akram Sanagoo. "Ethical challenges of decision making in treatment of a case of newborn with Down syndrome and intestinal obstruction", Journal of Medical Ethics, 11, 41, 2017, 69-76. magiran.com/p1772289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال