ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زمانه جاودان پور، اکرم سادات سادات حسینی، محمدعلی چراغی، عباس مهران، (1396). بررسی مقایسه ای نیازهای مراقبت معنوی مادران کودکان کم تر از 14 سال مبتلا به سرطان در مراحل تشخیص و انتهایی بیماری، فصلنامه اخلاق پزشکی، 11(41)، 45-56. magiran.com/p1772291
Zamaneh Javedanpour, Akramosadat Sadat Hosseini, Mohammad Ali Cheraghi, Abbas Mehran, (2017). Comparison of the spiritual care needs of mothers of less than 14-year-old children suffering from cancer in the diagnostic and terminal stages of the disease, Journal of Medical Ethics, 11(41), 45-56. magiran.com/p1772291
زمانه جاودان پور، اکرم سادات سادات حسینی، محمدعلی چراغی، عباس مهران، بررسی مقایسه ای نیازهای مراقبت معنوی مادران کودکان کم تر از 14 سال مبتلا به سرطان در مراحل تشخیص و انتهایی بیماری. فصلنامه اخلاق پزشکی، 1396؛ 11(41): 45-56. magiran.com/p1772291
Zamaneh Javedanpour, Akramosadat Sadat Hosseini, Mohammad Ali Cheraghi, Abbas Mehran, Comparison of the spiritual care needs of mothers of less than 14-year-old children suffering from cancer in the diagnostic and terminal stages of the disease, Journal of Medical Ethics, 2017; 11(41): 45-56. magiran.com/p1772291
زمانه جاودان پور، اکرم سادات سادات حسینی، محمدعلی چراغی، عباس مهران، "بررسی مقایسه ای نیازهای مراقبت معنوی مادران کودکان کم تر از 14 سال مبتلا به سرطان در مراحل تشخیص و انتهایی بیماری"، فصلنامه اخلاق پزشکی 11، شماره 41 (1396): 45-56. magiran.com/p1772291
Zamaneh Javedanpour, Akramosadat Sadat Hosseini, Mohammad Ali Cheraghi, Abbas Mehran, "Comparison of the spiritual care needs of mothers of less than 14-year-old children suffering from cancer in the diagnostic and terminal stages of the disease", Journal of Medical Ethics 11, no.41 (2017): 45-56. magiran.com/p1772291
زمانه جاودان پور، اکرم سادات سادات حسینی، محمدعلی چراغی، عباس مهران، (1396). 'بررسی مقایسه ای نیازهای مراقبت معنوی مادران کودکان کم تر از 14 سال مبتلا به سرطان در مراحل تشخیص و انتهایی بیماری'، فصلنامه اخلاق پزشکی، 11(41)، صص.45-56. magiran.com/p1772291
Zamaneh Javedanpour, Akramosadat Sadat Hosseini, Mohammad Ali Cheraghi, Abbas Mehran, (2017). 'Comparison of the spiritual care needs of mothers of less than 14-year-old children suffering from cancer in the diagnostic and terminal stages of the disease', Journal of Medical Ethics, 11(41), pp.45-56. magiran.com/p1772291
زمانه جاودان پور؛ اکرم سادات سادات حسینی؛ محمدعلی چراغی؛ عباس مهران. "بررسی مقایسه ای نیازهای مراقبت معنوی مادران کودکان کم تر از 14 سال مبتلا به سرطان در مراحل تشخیص و انتهایی بیماری". فصلنامه اخلاق پزشکی، 11 ،41 ، 1396، 45-56. magiran.com/p1772291
Zamaneh Javedanpour; Akramosadat Sadat Hosseini; Mohammad Ali Cheraghi; Abbas Mehran. "Comparison of the spiritual care needs of mothers of less than 14-year-old children suffering from cancer in the diagnostic and terminal stages of the disease", Journal of Medical Ethics, 11, 41, 2017, 45-56. magiran.com/p1772291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال