ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن رفیع خواه، زهرا نقی زاده، مهدی اسمعیلی صدرآبادی، نجمه کاظمی، (1396). شناسایی و رتبه بندی حیطه های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن و سلامت، مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، 8(1)، 49. magiran.com/p1772305
Mohsen Rafikhah, Zahra Naghizadeh, Mehdi Esmaeili, Najme Kazemi, (2017). Identifying and Ranking the Research Fields in Interdisciplinary Studies of Quran and Health, Interdisciplinary Quaranic Studies, 8(1), 49. magiran.com/p1772305
محسن رفیع خواه، زهرا نقی زاده، مهدی اسمعیلی صدرآبادی، نجمه کاظمی، شناسایی و رتبه بندی حیطه های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن و سلامت. مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، 1396؛ 8(1): 49. magiran.com/p1772305
Mohsen Rafikhah, Zahra Naghizadeh, Mehdi Esmaeili, Najme Kazemi, Identifying and Ranking the Research Fields in Interdisciplinary Studies of Quran and Health, Interdisciplinary Quaranic Studies, 2017; 8(1): 49. magiran.com/p1772305
محسن رفیع خواه، زهرا نقی زاده، مهدی اسمعیلی صدرآبادی، نجمه کاظمی، "شناسایی و رتبه بندی حیطه های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن و سلامت"، مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 8، شماره 1 (1396): 49. magiran.com/p1772305
Mohsen Rafikhah, Zahra Naghizadeh, Mehdi Esmaeili, Najme Kazemi, "Identifying and Ranking the Research Fields in Interdisciplinary Studies of Quran and Health", Interdisciplinary Quaranic Studies 8, no.1 (2017): 49. magiran.com/p1772305
محسن رفیع خواه، زهرا نقی زاده، مهدی اسمعیلی صدرآبادی، نجمه کاظمی، (1396). 'شناسایی و رتبه بندی حیطه های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن و سلامت'، مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، 8(1)، صص.49. magiran.com/p1772305
Mohsen Rafikhah, Zahra Naghizadeh, Mehdi Esmaeili, Najme Kazemi, (2017). 'Identifying and Ranking the Research Fields in Interdisciplinary Studies of Quran and Health', Interdisciplinary Quaranic Studies, 8(1), pp.49. magiran.com/p1772305
محسن رفیع خواه؛ زهرا نقی زاده؛ مهدی اسمعیلی صدرآبادی؛ نجمه کاظمی. "شناسایی و رتبه بندی حیطه های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن و سلامت". مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، 8 ،1 ، 1396، 49. magiran.com/p1772305
Mohsen Rafikhah; Zahra Naghizadeh; Mehdi Esmaeili; Najme Kazemi. "Identifying and Ranking the Research Fields in Interdisciplinary Studies of Quran and Health", Interdisciplinary Quaranic Studies, 8, 1, 2017, 49. magiran.com/p1772305
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال