ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین زمانی، مصطفی خانزادی، محمد سعید جبل عاملی، مهرداد سرهادی، (1396). چارچوب به کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده سازی مهندسی ارزش پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر)، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 21(3)، 139-166. magiran.com/p1772891
Amin Zamani Orcid , Mostafa Khanzadi, Mohammad Saeed Jabal Ameli, Mehrdad Sarhadi, (2017). Developing a Framework for Applying Risk Management in a Fuzzy Environment for Implementing Construction Projects Value Engineering: Case of Khorramshahr Port, Management Research in Iran, 21(3), 139-166. magiran.com/p1772891
امین زمانی، مصطفی خانزادی، محمد سعید جبل عاملی، مهرداد سرهادی، چارچوب به کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده سازی مهندسی ارزش پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر). فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 1396؛ 21(3): 139-166. magiran.com/p1772891
Amin Zamani Orcid , Mostafa Khanzadi, Mohammad Saeed Jabal Ameli, Mehrdad Sarhadi, Developing a Framework for Applying Risk Management in a Fuzzy Environment for Implementing Construction Projects Value Engineering: Case of Khorramshahr Port, Management Research in Iran, 2017; 21(3): 139-166. magiran.com/p1772891
امین زمانی، مصطفی خانزادی، محمد سعید جبل عاملی، مهرداد سرهادی، "چارچوب به کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده سازی مهندسی ارزش پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر)"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 21، شماره 3 (1396): 139-166. magiran.com/p1772891
Amin Zamani Orcid , Mostafa Khanzadi, Mohammad Saeed Jabal Ameli, Mehrdad Sarhadi, "Developing a Framework for Applying Risk Management in a Fuzzy Environment for Implementing Construction Projects Value Engineering: Case of Khorramshahr Port", Management Research in Iran 21, no.3 (2017): 139-166. magiran.com/p1772891
امین زمانی، مصطفی خانزادی، محمد سعید جبل عاملی، مهرداد سرهادی، (1396). 'چارچوب به کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده سازی مهندسی ارزش پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر)'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 21(3)، صص.139-166. magiran.com/p1772891
Amin Zamani Orcid , Mostafa Khanzadi, Mohammad Saeed Jabal Ameli, Mehrdad Sarhadi, (2017). 'Developing a Framework for Applying Risk Management in a Fuzzy Environment for Implementing Construction Projects Value Engineering: Case of Khorramshahr Port', Management Research in Iran, 21(3), pp.139-166. magiran.com/p1772891
امین زمانی؛ مصطفی خانزادی؛ محمد سعید جبل عاملی؛ مهرداد سرهادی. "چارچوب به کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده سازی مهندسی ارزش پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر)". فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 21 ،3 ، 1396، 139-166. magiran.com/p1772891
Amin Zamani Orcid ; Mostafa Khanzadi; Mohammad Saeed Jabal Ameli; Mehrdad Sarhadi. "Developing a Framework for Applying Risk Management in a Fuzzy Environment for Implementing Construction Projects Value Engineering: Case of Khorramshahr Port", Management Research in Iran, 21, 3, 2017, 139-166. magiran.com/p1772891
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال