ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه هداوند، کتایون وحدت ، سارا یزدانی، نیلوفر معتمد، (1396). مقاومت به لووفلوکساسین در نمونه های کشت مثبت خون و ادرار در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، مجله طب جنوب، 20(5)، 492-500. magiran.com/p1773377
Fshemeh Hadavand, Katayon Vahdat, Sara Yazdani, Nilofar Motamed, (2017). Levofloxacin Resistance in Blood and Urine Culture Samples in Khalij Fars Hospital of Bushehr, Iranian South Medical Journal, 20(5), 492-500. magiran.com/p1773377
فهیمه هداوند، کتایون وحدت ، سارا یزدانی، نیلوفر معتمد، مقاومت به لووفلوکساسین در نمونه های کشت مثبت خون و ادرار در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر. مجله طب جنوب، 1396؛ 20(5): 492-500. magiran.com/p1773377
Fshemeh Hadavand, Katayon Vahdat, Sara Yazdani, Nilofar Motamed, Levofloxacin Resistance in Blood and Urine Culture Samples in Khalij Fars Hospital of Bushehr, Iranian South Medical Journal, 2017; 20(5): 492-500. magiran.com/p1773377
فهیمه هداوند، کتایون وحدت ، سارا یزدانی، نیلوفر معتمد، "مقاومت به لووفلوکساسین در نمونه های کشت مثبت خون و ادرار در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر"، مجله طب جنوب 20، شماره 5 (1396): 492-500. magiran.com/p1773377
Fshemeh Hadavand, Katayon Vahdat, Sara Yazdani, Nilofar Motamed, "Levofloxacin Resistance in Blood and Urine Culture Samples in Khalij Fars Hospital of Bushehr", Iranian South Medical Journal 20, no.5 (2017): 492-500. magiran.com/p1773377
فهیمه هداوند، کتایون وحدت ، سارا یزدانی، نیلوفر معتمد، (1396). 'مقاومت به لووفلوکساسین در نمونه های کشت مثبت خون و ادرار در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر'، مجله طب جنوب، 20(5)، صص.492-500. magiran.com/p1773377
Fshemeh Hadavand, Katayon Vahdat, Sara Yazdani, Nilofar Motamed, (2017). 'Levofloxacin Resistance in Blood and Urine Culture Samples in Khalij Fars Hospital of Bushehr', Iranian South Medical Journal, 20(5), pp.492-500. magiran.com/p1773377
فهیمه هداوند؛ کتایون وحدت ؛ سارا یزدانی؛ نیلوفر معتمد. "مقاومت به لووفلوکساسین در نمونه های کشت مثبت خون و ادرار در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر". مجله طب جنوب، 20 ،5 ، 1396، 492-500. magiran.com/p1773377
Fshemeh Hadavand; Katayon Vahdat; Sara Yazdani; Nilofar Motamed. "Levofloxacin Resistance in Blood and Urine Culture Samples in Khalij Fars Hospital of Bushehr", Iranian South Medical Journal, 20, 5, 2017, 492-500. magiran.com/p1773377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال