ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ذاکری، اسماعیل اسدی، علی فرهادی، (1395). نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا)، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 12(37)، 25-45. magiran.com/p1773567
Mohammad Zakeri, Ismail Asadi, Ali Farhadi, (2016). The role of managers as a social capital in creating organizational change (Case study: Khatam-ol-Anbia Air Defense Base), Journal of Military Science and Tactics, 12(37), 25-45. magiran.com/p1773567
محمد ذاکری، اسماعیل اسدی، علی فرهادی، نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا). فصلنامه علوم و فنون نظامی، 1395؛ 12(37): 25-45. magiran.com/p1773567
Mohammad Zakeri, Ismail Asadi, Ali Farhadi, The role of managers as a social capital in creating organizational change (Case study: Khatam-ol-Anbia Air Defense Base), Journal of Military Science and Tactics, 2016; 12(37): 25-45. magiran.com/p1773567
محمد ذاکری، اسماعیل اسدی، علی فرهادی، "نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا)"، فصلنامه علوم و فنون نظامی 12، شماره 37 (1395): 25-45. magiran.com/p1773567
Mohammad Zakeri, Ismail Asadi, Ali Farhadi, "The role of managers as a social capital in creating organizational change (Case study: Khatam-ol-Anbia Air Defense Base)", Journal of Military Science and Tactics 12, no.37 (2016): 25-45. magiran.com/p1773567
محمد ذاکری، اسماعیل اسدی، علی فرهادی، (1395). 'نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا)'، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 12(37)، صص.25-45. magiran.com/p1773567
Mohammad Zakeri, Ismail Asadi, Ali Farhadi, (2016). 'The role of managers as a social capital in creating organizational change (Case study: Khatam-ol-Anbia Air Defense Base)', Journal of Military Science and Tactics, 12(37), pp.25-45. magiran.com/p1773567
محمد ذاکری؛ اسماعیل اسدی؛ علی فرهادی. "نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا)". فصلنامه علوم و فنون نظامی، 12 ،37 ، 1395، 25-45. magiran.com/p1773567
Mohammad Zakeri; Ismail Asadi; Ali Farhadi. "The role of managers as a social capital in creating organizational change (Case study: Khatam-ol-Anbia Air Defense Base)", Journal of Military Science and Tactics, 12, 37, 2016, 25-45. magiran.com/p1773567
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال