ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود موسی زاده، مرتضی بناکار، داریوش بهبهانی، مریم اکبری، محمدحسین دباغ منش، مینو محمدخانی، رضا تبریزی، (1396). تعیین ارتباط بین دیابت بارداری و سقط خودبخودی: یک مطالعه مرورساختاریافته و متا آنالیز، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(155)، 187-195. magiran.com/p1773680
Mahmood Moosazadeh, Morteza Banakar, Dariush Behbahani, Maryam Akbari, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Minoo Mohamadkhani, Reza Tabrizi, (2017). Association between Gestational Diabetes Mellitus and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-Analysis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(155), 187-195. magiran.com/p1773680
محمود موسی زاده، مرتضی بناکار، داریوش بهبهانی، مریم اکبری، محمدحسین دباغ منش، مینو محمدخانی، رضا تبریزی، تعیین ارتباط بین دیابت بارداری و سقط خودبخودی: یک مطالعه مرورساختاریافته و متا آنالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 27(155): 187-195. magiran.com/p1773680
Mahmood Moosazadeh, Morteza Banakar, Dariush Behbahani, Maryam Akbari, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Minoo Mohamadkhani, Reza Tabrizi, Association between Gestational Diabetes Mellitus and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-Analysis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 27(155): 187-195. magiran.com/p1773680
محمود موسی زاده، مرتضی بناکار، داریوش بهبهانی، مریم اکبری، محمدحسین دباغ منش، مینو محمدخانی، رضا تبریزی، "تعیین ارتباط بین دیابت بارداری و سقط خودبخودی: یک مطالعه مرورساختاریافته و متا آنالیز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 27، شماره 155 (1396): 187-195. magiran.com/p1773680
Mahmood Moosazadeh, Morteza Banakar, Dariush Behbahani, Maryam Akbari, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Minoo Mohamadkhani, Reza Tabrizi, "Association between Gestational Diabetes Mellitus and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-Analysis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 27, no.155 (2017): 187-195. magiran.com/p1773680
محمود موسی زاده، مرتضی بناکار، داریوش بهبهانی، مریم اکبری، محمدحسین دباغ منش، مینو محمدخانی، رضا تبریزی، (1396). 'تعیین ارتباط بین دیابت بارداری و سقط خودبخودی: یک مطالعه مرورساختاریافته و متا آنالیز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(155)، صص.187-195. magiran.com/p1773680
Mahmood Moosazadeh, Morteza Banakar, Dariush Behbahani, Maryam Akbari, Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, Minoo Mohamadkhani, Reza Tabrizi, (2017). 'Association between Gestational Diabetes Mellitus and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-Analysis', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(155), pp.187-195. magiran.com/p1773680
محمود موسی زاده؛ مرتضی بناکار؛ داریوش بهبهانی؛ مریم اکبری؛ محمدحسین دباغ منش؛ مینو محمدخانی؛ رضا تبریزی. "تعیین ارتباط بین دیابت بارداری و سقط خودبخودی: یک مطالعه مرورساختاریافته و متا آنالیز". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 ،155 ، 1396، 187-195. magiran.com/p1773680
Mahmood Moosazadeh; Morteza Banakar; Dariush Behbahani; Maryam Akbari; Mohammad Hossein Dabbaghmanesh; Minoo Mohamadkhani; Reza Tabrizi. "Association between Gestational Diabetes Mellitus and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-Analysis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27, 155, 2017, 187-195. magiran.com/p1773680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال