ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم فروزش، اکرم ثناگو ، محمدعلی وکیلی، علیرضا قویدل، لیلا جویباری، فرشته عراقیان مجرد، (1396). بررسی تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص (تله نرسینگ) بر بستری مجدد ناشی از عوارض بعد از عمل پیوند عروق کرونر، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(8)، 584-594. magiran.com/p1774050
Maryam Forouzesh, Akram Sanagoo , Alireza Ghavidel, Mohammad Ali Vakili, Leila Jouybari, Fereshteh Araghian Mojarad, (2017). THE EFFECT OF TELENURSING (TELEPHONE FOLLOW UP) AFTER DISCHARGE ON READMISSION DUE TO COMPLICATIONS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15(8), 584-594. magiran.com/p1774050
مریم فروزش، اکرم ثناگو ، محمدعلی وکیلی، علیرضا قویدل، لیلا جویباری، فرشته عراقیان مجرد، بررسی تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص (تله نرسینگ) بر بستری مجدد ناشی از عوارض بعد از عمل پیوند عروق کرونر. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1396؛ 15(8): 584-594. magiran.com/p1774050
Maryam Forouzesh, Akram Sanagoo , Alireza Ghavidel, Mohammad Ali Vakili, Leila Jouybari, Fereshteh Araghian Mojarad, THE EFFECT OF TELENURSING (TELEPHONE FOLLOW UP) AFTER DISCHARGE ON READMISSION DUE TO COMPLICATIONS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2017; 15(8): 584-594. magiran.com/p1774050
مریم فروزش، اکرم ثناگو ، محمدعلی وکیلی، علیرضا قویدل، لیلا جویباری، فرشته عراقیان مجرد، "بررسی تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص (تله نرسینگ) بر بستری مجدد ناشی از عوارض بعد از عمل پیوند عروق کرونر"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 15، شماره 8 (1396): 584-594. magiran.com/p1774050
Maryam Forouzesh, Akram Sanagoo , Alireza Ghavidel, Mohammad Ali Vakili, Leila Jouybari, Fereshteh Araghian Mojarad, "THE EFFECT OF TELENURSING (TELEPHONE FOLLOW UP) AFTER DISCHARGE ON READMISSION DUE TO COMPLICATIONS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 15, no.8 (2017): 584-594. magiran.com/p1774050
مریم فروزش، اکرم ثناگو ، محمدعلی وکیلی، علیرضا قویدل، لیلا جویباری، فرشته عراقیان مجرد، (1396). 'بررسی تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص (تله نرسینگ) بر بستری مجدد ناشی از عوارض بعد از عمل پیوند عروق کرونر'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(8)، صص.584-594. magiran.com/p1774050
Maryam Forouzesh, Akram Sanagoo , Alireza Ghavidel, Mohammad Ali Vakili, Leila Jouybari, Fereshteh Araghian Mojarad, (2017). 'THE EFFECT OF TELENURSING (TELEPHONE FOLLOW UP) AFTER DISCHARGE ON READMISSION DUE TO COMPLICATIONS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15(8), pp.584-594. magiran.com/p1774050
مریم فروزش؛ اکرم ثناگو ؛ محمدعلی وکیلی؛ علیرضا قویدل؛ لیلا جویباری؛ فرشته عراقیان مجرد. "بررسی تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص (تله نرسینگ) بر بستری مجدد ناشی از عوارض بعد از عمل پیوند عروق کرونر". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15 ،8 ، 1396، 584-594. magiran.com/p1774050
Maryam Forouzesh; Akram Sanagoo ; Alireza Ghavidel; Mohammad Ali Vakili; Leila Jouybari; Fereshteh Araghian Mojarad. "THE EFFECT OF TELENURSING (TELEPHONE FOLLOW UP) AFTER DISCHARGE ON READMISSION DUE TO COMPLICATIONS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15, 8, 2017, 584-594. magiran.com/p1774050
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال