ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده نامورپور، رضا منصوری مجومردی، مجید تبیانیان ، (1396). مقایسه پاسخ های ایمنی همورال متعاقب تجویز آنتی ژن نوترکیب ESAT-6/CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سه مسیر مختلف، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(7)، 537-546. magiran.com/p1774206
Mojdeh Namvarpour, Reza Mansouri, Majid Tebianian , (2017). Evaluation of three different administration routes (IM, SC and IN) on humoral immune responses against Mycobacterium Tuberculosis ESAT-6/CFP-10 fusion protein, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(7), 537-546. magiran.com/p1774206
مژده نامورپور، رضا منصوری مجومردی، مجید تبیانیان ، مقایسه پاسخ های ایمنی همورال متعاقب تجویز آنتی ژن نوترکیب ESAT-6/CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سه مسیر مختلف. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(7): 537-546. magiran.com/p1774206
Mojdeh Namvarpour, Reza Mansouri, Majid Tebianian , Evaluation of three different administration routes (IM, SC and IN) on humoral immune responses against Mycobacterium Tuberculosis ESAT-6/CFP-10 fusion protein, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2017; 25(7): 537-546. magiran.com/p1774206
مژده نامورپور، رضا منصوری مجومردی، مجید تبیانیان ، "مقایسه پاسخ های ایمنی همورال متعاقب تجویز آنتی ژن نوترکیب ESAT-6/CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سه مسیر مختلف"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 7 (1396): 537-546. magiran.com/p1774206
Mojdeh Namvarpour, Reza Mansouri, Majid Tebianian , "Evaluation of three different administration routes (IM, SC and IN) on humoral immune responses against Mycobacterium Tuberculosis ESAT-6/CFP-10 fusion protein", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.7 (2017): 537-546. magiran.com/p1774206
مژده نامورپور، رضا منصوری مجومردی، مجید تبیانیان ، (1396). 'مقایسه پاسخ های ایمنی همورال متعاقب تجویز آنتی ژن نوترکیب ESAT-6/CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سه مسیر مختلف'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(7)، صص.537-546. magiran.com/p1774206
Mojdeh Namvarpour, Reza Mansouri, Majid Tebianian , (2017). 'Evaluation of three different administration routes (IM, SC and IN) on humoral immune responses against Mycobacterium Tuberculosis ESAT-6/CFP-10 fusion protein', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(7), pp.537-546. magiran.com/p1774206
مژده نامورپور؛ رضا منصوری مجومردی؛ مجید تبیانیان . "مقایسه پاسخ های ایمنی همورال متعاقب تجویز آنتی ژن نوترکیب ESAT-6/CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سه مسیر مختلف". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،7 ، 1396، 537-546. magiran.com/p1774206
Mojdeh Namvarpour; Reza Mansouri; Majid Tebianian . "Evaluation of three different administration routes (IM, SC and IN) on humoral immune responses against Mycobacterium Tuberculosis ESAT-6/CFP-10 fusion protein", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 7, 2017, 537-546. magiran.com/p1774206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال