ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی بشیری، علی ماروسی، امیر سالاری، محمد قدوسی، (1396). طبقه بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی در سطح استان خراسان رضوی، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 5(4)، 379-392. magiran.com/p1774276
Mehdi Bashiri, Ali Maroosi, Amir Salari, Mohammad Ghodoosi, (2017). Climatic zonation and land suitability determination for saffron in Khorasan-Razavi province using data mining algorithms, Saffron Agronomy and Technology, 5(4), 379-392. magiran.com/p1774276
مهدی بشیری، علی ماروسی، امیر سالاری، محمد قدوسی، طبقه بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی در سطح استان خراسان رضوی. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1396؛ 5(4): 379-392. magiran.com/p1774276
Mehdi Bashiri, Ali Maroosi, Amir Salari, Mohammad Ghodoosi, Climatic zonation and land suitability determination for saffron in Khorasan-Razavi province using data mining algorithms, Saffron Agronomy and Technology, 2017; 5(4): 379-392. magiran.com/p1774276
مهدی بشیری، علی ماروسی، امیر سالاری، محمد قدوسی، "طبقه بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی در سطح استان خراسان رضوی"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 5، شماره 4 (1396): 379-392. magiran.com/p1774276
Mehdi Bashiri, Ali Maroosi, Amir Salari, Mohammad Ghodoosi, "Climatic zonation and land suitability determination for saffron in Khorasan-Razavi province using data mining algorithms", Saffron Agronomy and Technology 5, no.4 (2017): 379-392. magiran.com/p1774276
مهدی بشیری، علی ماروسی، امیر سالاری، محمد قدوسی، (1396). 'طبقه بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی در سطح استان خراسان رضوی'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 5(4)، صص.379-392. magiran.com/p1774276
Mehdi Bashiri, Ali Maroosi, Amir Salari, Mohammad Ghodoosi, (2017). 'Climatic zonation and land suitability determination for saffron in Khorasan-Razavi province using data mining algorithms', Saffron Agronomy and Technology, 5(4), pp.379-392. magiran.com/p1774276
مهدی بشیری؛ علی ماروسی؛ امیر سالاری؛ محمد قدوسی. "طبقه بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی در سطح استان خراسان رضوی". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 5 ،4 ، 1396، 379-392. magiran.com/p1774276
Mehdi Bashiri; Ali Maroosi; Amir Salari; Mohammad Ghodoosi. "Climatic zonation and land suitability determination for saffron in Khorasan-Razavi province using data mining algorithms", Saffron Agronomy and Technology, 5, 4, 2017, 379-392. magiran.com/p1774276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال