ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره رحمانی فرد، سید محمد کلانتر کوشه، محبوبه فرامرزی، (1396). تاثیر روان درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان نابارور، فصلنامه حیات، 23(3)، 277-289. magiran.com/p1774432
Tahere Rahmani Fard, Seyed Mohammad Kalantarkousheh, Mahbobeh Faramarzi , (2017). The effect of mindfulness-based cognitive psychotherapy on quality of life in infertile women, Hayat, 23(3), 277-289. magiran.com/p1774432
طاهره رحمانی فرد، سید محمد کلانتر کوشه، محبوبه فرامرزی، تاثیر روان درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان نابارور. فصلنامه حیات، 1396؛ 23(3): 277-289. magiran.com/p1774432
Tahere Rahmani Fard, Seyed Mohammad Kalantarkousheh, Mahbobeh Faramarzi , The effect of mindfulness-based cognitive psychotherapy on quality of life in infertile women, Hayat, 2017; 23(3): 277-289. magiran.com/p1774432
طاهره رحمانی فرد، سید محمد کلانتر کوشه، محبوبه فرامرزی، "تاثیر روان درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان نابارور"، فصلنامه حیات 23، شماره 3 (1396): 277-289. magiran.com/p1774432
Tahere Rahmani Fard, Seyed Mohammad Kalantarkousheh, Mahbobeh Faramarzi , "The effect of mindfulness-based cognitive psychotherapy on quality of life in infertile women", Hayat 23, no.3 (2017): 277-289. magiran.com/p1774432
طاهره رحمانی فرد، سید محمد کلانتر کوشه، محبوبه فرامرزی، (1396). 'تاثیر روان درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان نابارور'، فصلنامه حیات، 23(3)، صص.277-289. magiran.com/p1774432
Tahere Rahmani Fard, Seyed Mohammad Kalantarkousheh, Mahbobeh Faramarzi , (2017). 'The effect of mindfulness-based cognitive psychotherapy on quality of life in infertile women', Hayat, 23(3), pp.277-289. magiran.com/p1774432
طاهره رحمانی فرد؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ محبوبه فرامرزی. "تاثیر روان درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان نابارور". فصلنامه حیات، 23 ،3 ، 1396، 277-289. magiran.com/p1774432
Tahere Rahmani Fard; Seyed Mohammad Kalantarkousheh; Mahbobeh Faramarzi . "The effect of mindfulness-based cognitive psychotherapy on quality of life in infertile women", Hayat, 23, 3, 2017, 277-289. magiran.com/p1774432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال