ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد کازرونیان ، فریبرز عباسی، حسین صدقی، (1396). مطالعه آماری تغییرات پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیس در آبیاری جویچه ای طی سه فصل زراعی، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 24(4)، 83-101. magiran.com/p1774769
Seyed Mohammad Kazeroonian , Fariborz Abbasi, Hossein Sedghi, (2017). Statistical Study of Infiltration Parameters Variations of Kostiakov-Lewis Equation in Furrow Irrigation During Three Farming Seasons, Water and Soil Conservation, 24(4), 83-101. magiran.com/p1774769
سید محمد کازرونیان ، فریبرز عباسی، حسین صدقی، مطالعه آماری تغییرات پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیس در آبیاری جویچه ای طی سه فصل زراعی. نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 1396؛ 24(4): 83-101. magiran.com/p1774769
Seyed Mohammad Kazeroonian , Fariborz Abbasi, Hossein Sedghi, Statistical Study of Infiltration Parameters Variations of Kostiakov-Lewis Equation in Furrow Irrigation During Three Farming Seasons, Water and Soil Conservation, 2017; 24(4): 83-101. magiran.com/p1774769
سید محمد کازرونیان ، فریبرز عباسی، حسین صدقی، "مطالعه آماری تغییرات پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیس در آبیاری جویچه ای طی سه فصل زراعی"، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 24، شماره 4 (1396): 83-101. magiran.com/p1774769
Seyed Mohammad Kazeroonian , Fariborz Abbasi, Hossein Sedghi, "Statistical Study of Infiltration Parameters Variations of Kostiakov-Lewis Equation in Furrow Irrigation During Three Farming Seasons", Water and Soil Conservation 24, no.4 (2017): 83-101. magiran.com/p1774769
سید محمد کازرونیان ، فریبرز عباسی، حسین صدقی، (1396). 'مطالعه آماری تغییرات پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیس در آبیاری جویچه ای طی سه فصل زراعی'، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 24(4)، صص.83-101. magiran.com/p1774769
Seyed Mohammad Kazeroonian , Fariborz Abbasi, Hossein Sedghi, (2017). 'Statistical Study of Infiltration Parameters Variations of Kostiakov-Lewis Equation in Furrow Irrigation During Three Farming Seasons', Water and Soil Conservation, 24(4), pp.83-101. magiran.com/p1774769
سید محمد کازرونیان ؛ فریبرز عباسی؛ حسین صدقی. "مطالعه آماری تغییرات پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیس در آبیاری جویچه ای طی سه فصل زراعی". نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 24 ،4 ، 1396، 83-101. magiran.com/p1774769
Seyed Mohammad Kazeroonian ; Fariborz Abbasi; Hossein Sedghi. "Statistical Study of Infiltration Parameters Variations of Kostiakov-Lewis Equation in Furrow Irrigation During Three Farming Seasons", Water and Soil Conservation, 24, 4, 2017, 83-101. magiran.com/p1774769
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال