ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرح فرخی، سمیرا ریاضی، (1396). تاثیر عصاره ی الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهای اسپرمی در موش های رت نر هایپرکلسترولمی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(10)، 74-89. magiran.com/p1774795
Farah Farokhi, Samira Riazi, (2017). The Effects of Anethum graveolen Seed Hydroalcoholic Extract(ASHE) and xenical on liver tissue of Induced Hypercholesteroleomia male Rats, Arak Medical University Journal, 20(10), 74-89. magiran.com/p1774795
فرح فرخی، سمیرا ریاضی، تاثیر عصاره ی الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهای اسپرمی در موش های رت نر هایپرکلسترولمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(10): 74-89. magiran.com/p1774795
Farah Farokhi, Samira Riazi, The Effects of Anethum graveolen Seed Hydroalcoholic Extract(ASHE) and xenical on liver tissue of Induced Hypercholesteroleomia male Rats, Arak Medical University Journal, 2017; 20(10): 74-89. magiran.com/p1774795
فرح فرخی، سمیرا ریاضی، "تاثیر عصاره ی الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهای اسپرمی در موش های رت نر هایپرکلسترولمی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 10 (1396): 74-89. magiran.com/p1774795
Farah Farokhi, Samira Riazi, "The Effects of Anethum graveolen Seed Hydroalcoholic Extract(ASHE) and xenical on liver tissue of Induced Hypercholesteroleomia male Rats", Arak Medical University Journal 20, no.10 (2017): 74-89. magiran.com/p1774795
فرح فرخی، سمیرا ریاضی، (1396). 'تاثیر عصاره ی الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهای اسپرمی در موش های رت نر هایپرکلسترولمی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(10)، صص.74-89. magiran.com/p1774795
Farah Farokhi, Samira Riazi, (2017). 'The Effects of Anethum graveolen Seed Hydroalcoholic Extract(ASHE) and xenical on liver tissue of Induced Hypercholesteroleomia male Rats', Arak Medical University Journal, 20(10), pp.74-89. magiran.com/p1774795
فرح فرخی؛ سمیرا ریاضی. "تاثیر عصاره ی الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهای اسپرمی در موش های رت نر هایپرکلسترولمی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،10 ، 1396، 74-89. magiran.com/p1774795
Farah Farokhi; Samira Riazi. "The Effects of Anethum graveolen Seed Hydroalcoholic Extract(ASHE) and xenical on liver tissue of Induced Hypercholesteroleomia male Rats", Arak Medical University Journal, 20, 10, 2017, 74-89. magiran.com/p1774795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال