ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین اسدی، کیوان شعبانی، سید مرتضی نبویان ، محمود قربانی، (1396). رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9(35)، 21-38. magiran.com/p1775220
Gholamhossein Assadi, Keyvan Shabani, Seyed Morteza Nabavian , Mahmoud Ghorbani, (2017). The Association of Earning Management and Financial Distress With in Global Financial Crisis Period in Tehran Stock Exchange, Accounting Research, 9(35), 21-38. magiran.com/p1775220
غلامحسین اسدی، کیوان شعبانی، سید مرتضی نبویان ، محمود قربانی، رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1396؛ 9(35): 21-38. magiran.com/p1775220
Gholamhossein Assadi, Keyvan Shabani, Seyed Morteza Nabavian , Mahmoud Ghorbani, The Association of Earning Management and Financial Distress With in Global Financial Crisis Period in Tehran Stock Exchange, Accounting Research, 2017; 9(35): 21-38. magiran.com/p1775220
غلامحسین اسدی، کیوان شعبانی، سید مرتضی نبویان ، محمود قربانی، "رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 9، شماره 35 (1396): 21-38. magiran.com/p1775220
Gholamhossein Assadi, Keyvan Shabani, Seyed Morteza Nabavian , Mahmoud Ghorbani, "The Association of Earning Management and Financial Distress With in Global Financial Crisis Period in Tehran Stock Exchange", Accounting Research 9, no.35 (2017): 21-38. magiran.com/p1775220
غلامحسین اسدی، کیوان شعبانی، سید مرتضی نبویان ، محمود قربانی، (1396). 'رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9(35)، صص.21-38. magiran.com/p1775220
Gholamhossein Assadi, Keyvan Shabani, Seyed Morteza Nabavian , Mahmoud Ghorbani, (2017). 'The Association of Earning Management and Financial Distress With in Global Financial Crisis Period in Tehran Stock Exchange', Accounting Research, 9(35), pp.21-38. magiran.com/p1775220
غلامحسین اسدی؛ کیوان شعبانی؛ سید مرتضی نبویان ؛ محمود قربانی. "رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9 ،35 ، 1396، 21-38. magiran.com/p1775220
Gholamhossein Assadi; Keyvan Shabani; Seyed Morteza Nabavian ; Mahmoud Ghorbani. "The Association of Earning Management and Financial Distress With in Global Financial Crisis Period in Tehran Stock Exchange", Accounting Research, 9, 35, 2017, 21-38. magiran.com/p1775220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال