ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری ، (1396). تبیین تجربیات پرستاران از صمیمیت با بیمار در بخش کودکان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و گلستان سال 1395، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6(2)، 147-156. magiran.com/p1775261
Leila Joybari , (2017). Nurse's Experiences of Intimacy with the Patient in Pediatric Wards Affiliated to Mazandaran and Golestan Universities of Medical Sciences, Iran, 2016, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 6(2), 147-156. magiran.com/p1775261
فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری ، تبیین تجربیات پرستاران از صمیمیت با بیمار در بخش کودکان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و گلستان سال 1395. فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1396؛ 6(2): 147-156. magiran.com/p1775261
Leila Joybari , Nurse's Experiences of Intimacy with the Patient in Pediatric Wards Affiliated to Mazandaran and Golestan Universities of Medical Sciences, Iran, 2016, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 2017; 6(2): 147-156. magiran.com/p1775261
فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری ، "تبیین تجربیات پرستاران از صمیمیت با بیمار در بخش کودکان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و گلستان سال 1395"، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت 6، شماره 2 (1396): 147-156. magiran.com/p1775261
Leila Joybari , "Nurse's Experiences of Intimacy with the Patient in Pediatric Wards Affiliated to Mazandaran and Golestan Universities of Medical Sciences, Iran, 2016", Journal of Qualitative Research in Health Sciences 6, no.2 (2017): 147-156. magiran.com/p1775261
فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری ، (1396). 'تبیین تجربیات پرستاران از صمیمیت با بیمار در بخش کودکان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و گلستان سال 1395'، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6(2)، صص.147-156. magiran.com/p1775261
Leila Joybari , (2017). 'Nurse's Experiences of Intimacy with the Patient in Pediatric Wards Affiliated to Mazandaran and Golestan Universities of Medical Sciences, Iran, 2016', Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 6(2), pp.147-156. magiran.com/p1775261
فرشته عراقیان مجرد؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری . "تبیین تجربیات پرستاران از صمیمیت با بیمار در بخش کودکان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و گلستان سال 1395". فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6 ،2 ، 1396، 147-156. magiran.com/p1775261
Leila Joybari . "Nurse's Experiences of Intimacy with the Patient in Pediatric Wards Affiliated to Mazandaran and Golestan Universities of Medical Sciences, Iran, 2016", Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 6, 2, 2017, 147-156. magiran.com/p1775261
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال