ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی، (1396). خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 53(2)، 165-174. magiran.com/p1775284
S.A. Esmailzadeh Hosseini, G. Khodakaramian, M. Salehi, A. Bertaccini, (2017). Biological, serological and molecular characteristics of two 16SrII-C-related phytoplasma strains associated with alfalfa witche's broom disease in Yazd and Fars provinces, Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 53(2), 165-174. magiran.com/p1775284
سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی، خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1396؛ 53(2): 165-174. magiran.com/p1775284
S.A. Esmailzadeh Hosseini, G. Khodakaramian, M. Salehi, A. Bertaccini, Biological, serological and molecular characteristics of two 16SrII-C-related phytoplasma strains associated with alfalfa witche's broom disease in Yazd and Fars provinces, Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 2017; 53(2): 165-174. magiran.com/p1775284
سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی، "خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 53، شماره 2 (1396): 165-174. magiran.com/p1775284
S.A. Esmailzadeh Hosseini, G. Khodakaramian, M. Salehi, A. Bertaccini, "Biological, serological and molecular characteristics of two 16SrII-C-related phytoplasma strains associated with alfalfa witche's broom disease in Yazd and Fars provinces, Iran", Iranian Journal of Plant Pathology 53, no.2 (2017): 165-174. magiran.com/p1775284
سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی، (1396). 'خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 53(2)، صص.165-174. magiran.com/p1775284
S.A. Esmailzadeh Hosseini, G. Khodakaramian, M. Salehi, A. Bertaccini, (2017). 'Biological, serological and molecular characteristics of two 16SrII-C-related phytoplasma strains associated with alfalfa witche's broom disease in Yazd and Fars provinces, Iran', Iranian Journal of Plant Pathology, 53(2), pp.165-174. magiran.com/p1775284
سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ غلام خداکرمیان؛ محمد صالحی؛ آسوآنتا برتاچینی. "خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 53 ،2 ، 1396، 165-174. magiran.com/p1775284
S.A. Esmailzadeh Hosseini; G. Khodakaramian; M. Salehi; A. Bertaccini. "Biological, serological and molecular characteristics of two 16SrII-C-related phytoplasma strains associated with alfalfa witche's broom disease in Yazd and Fars provinces, Iran", Iranian Journal of Plant Pathology, 53, 2, 2017, 165-174. magiran.com/p1775284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال