ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان حیدریان، علی اژدری، محمد جودکی، جواد درویشی خاتونی، رضا شهبازی، (1396). شناسایی منشاهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان)، فصلنامه علوم زمین، 27(105)، 33-46. magiran.com/p1775358
Peyman Heidarian, A. Azhdari, M. Jodaki, J. Darvishi Khatooni, R. Shahbazi, (2017). Identifying interior sources of dust storms using remote sensing, GIS and geology (case study: Khuzestan province), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(105), 33-46. magiran.com/p1775358
پیمان حیدریان، علی اژدری، محمد جودکی، جواد درویشی خاتونی، رضا شهبازی، شناسایی منشاهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان). فصلنامه علوم زمین، 1396؛ 27(105): 33-46. magiran.com/p1775358
Peyman Heidarian, A. Azhdari, M. Jodaki, J. Darvishi Khatooni, R. Shahbazi, Identifying interior sources of dust storms using remote sensing, GIS and geology (case study: Khuzestan province), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2017; 27(105): 33-46. magiran.com/p1775358
پیمان حیدریان، علی اژدری، محمد جودکی، جواد درویشی خاتونی، رضا شهبازی، "شناسایی منشاهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان)"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 105 (1396): 33-46. magiran.com/p1775358
Peyman Heidarian, A. Azhdari, M. Jodaki, J. Darvishi Khatooni, R. Shahbazi, "Identifying interior sources of dust storms using remote sensing, GIS and geology (case study: Khuzestan province)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.105 (2017): 33-46. magiran.com/p1775358
پیمان حیدریان، علی اژدری، محمد جودکی، جواد درویشی خاتونی، رضا شهبازی، (1396). 'شناسایی منشاهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان)'، فصلنامه علوم زمین، 27(105)، صص.33-46. magiran.com/p1775358
Peyman Heidarian, A. Azhdari, M. Jodaki, J. Darvishi Khatooni, R. Shahbazi, (2017). 'Identifying interior sources of dust storms using remote sensing, GIS and geology (case study: Khuzestan province)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(105), pp.33-46. magiran.com/p1775358
پیمان حیدریان؛ علی اژدری؛ محمد جودکی؛ جواد درویشی خاتونی؛ رضا شهبازی. "شناسایی منشاهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان)". فصلنامه علوم زمین، 27 ،105 ، 1396، 33-46. magiran.com/p1775358
Peyman Heidarian; A. Azhdari; M. Jodaki; J. Darvishi Khatooni; R. Shahbazi. "Identifying interior sources of dust storms using remote sensing, GIS and geology (case study: Khuzestan province)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 105, 2017, 33-46. magiran.com/p1775358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال