ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده ملیحه حمیدزاده، سید احمد بابازاده، برزو عسگری پیر بلوطی، علی سلگی، (1396). تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع، فصلنامه علوم زمین، 27(105)، 25-32. magiran.com/p1775359
S. M. Hamidzadeh, A. Babazadeh , B. Asgari – Pirbaluti, A. Solgi, (2017). Microfacies analysis and depositional environments of the Asmari Formation at the Ghar-e Agha Seyyed section, Farsan area (Chaharmahal Bakhtiari province), High Zagros, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(105), 25-32. magiran.com/p1775359
سیده ملیحه حمیدزاده، سید احمد بابازاده، برزو عسگری پیر بلوطی، علی سلگی، تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع. فصلنامه علوم زمین، 1396؛ 27(105): 25-32. magiran.com/p1775359
S. M. Hamidzadeh, A. Babazadeh , B. Asgari – Pirbaluti, A. Solgi, Microfacies analysis and depositional environments of the Asmari Formation at the Ghar-e Agha Seyyed section, Farsan area (Chaharmahal Bakhtiari province), High Zagros, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2017; 27(105): 25-32. magiran.com/p1775359
سیده ملیحه حمیدزاده، سید احمد بابازاده، برزو عسگری پیر بلوطی، علی سلگی، "تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع"، فصلنامه علوم زمین 27، شماره 105 (1396): 25-32. magiran.com/p1775359
S. M. Hamidzadeh, A. Babazadeh , B. Asgari – Pirbaluti, A. Solgi, "Microfacies analysis and depositional environments of the Asmari Formation at the Ghar-e Agha Seyyed section, Farsan area (Chaharmahal Bakhtiari province), High Zagros", Geosciences Scientific Quarterly Journal 27, no.105 (2017): 25-32. magiran.com/p1775359
سیده ملیحه حمیدزاده، سید احمد بابازاده، برزو عسگری پیر بلوطی، علی سلگی، (1396). 'تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع'، فصلنامه علوم زمین، 27(105)، صص.25-32. magiran.com/p1775359
S. M. Hamidzadeh, A. Babazadeh , B. Asgari – Pirbaluti, A. Solgi, (2017). 'Microfacies analysis and depositional environments of the Asmari Formation at the Ghar-e Agha Seyyed section, Farsan area (Chaharmahal Bakhtiari province), High Zagros', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27(105), pp.25-32. magiran.com/p1775359
سیده ملیحه حمیدزاده؛ سید احمد بابازاده؛ برزو عسگری پیر بلوطی؛ علی سلگی. "تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع". فصلنامه علوم زمین، 27 ،105 ، 1396، 25-32. magiran.com/p1775359
S. M. Hamidzadeh; A. Babazadeh ; B. Asgari – Pirbaluti; A. Solgi. "Microfacies analysis and depositional environments of the Asmari Formation at the Ghar-e Agha Seyyed section, Farsan area (Chaharmahal Bakhtiari province), High Zagros", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 27, 105, 2017, 25-32. magiran.com/p1775359
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال