ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره نجفی قزلجه، مهدی نصر اصفهانی، ساناز شریفیان، (1396). مقایسه تاثیر آموزش خودمدیریتی با پیگیری تلفنی و شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بر فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6(1)، 22-31. magiran.com/p1775962
Tahereh Najafi Ghezeljeh, Mehdi Nasr Esfahani, Sanaz Sharifian, (2017). Comparing the effect of self-management training by mobile phone-based social network follow-up on blood pressure in people with hypertension, Cardiovascular Nursing Journal, 6(1), 22-31. magiran.com/p1775962
طاهره نجفی قزلجه، مهدی نصر اصفهانی، ساناز شریفیان، مقایسه تاثیر آموزش خودمدیریتی با پیگیری تلفنی و شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بر فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1396؛ 6(1): 22-31. magiran.com/p1775962
Tahereh Najafi Ghezeljeh, Mehdi Nasr Esfahani, Sanaz Sharifian, Comparing the effect of self-management training by mobile phone-based social network follow-up on blood pressure in people with hypertension, Cardiovascular Nursing Journal, 2017; 6(1): 22-31. magiran.com/p1775962
طاهره نجفی قزلجه، مهدی نصر اصفهانی، ساناز شریفیان، "مقایسه تاثیر آموزش خودمدیریتی با پیگیری تلفنی و شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بر فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 6، شماره 1 (1396): 22-31. magiran.com/p1775962
Tahereh Najafi Ghezeljeh, Mehdi Nasr Esfahani, Sanaz Sharifian, "Comparing the effect of self-management training by mobile phone-based social network follow-up on blood pressure in people with hypertension", Cardiovascular Nursing Journal 6, no.1 (2017): 22-31. magiran.com/p1775962
طاهره نجفی قزلجه، مهدی نصر اصفهانی، ساناز شریفیان، (1396). 'مقایسه تاثیر آموزش خودمدیریتی با پیگیری تلفنی و شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بر فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6(1)، صص.22-31. magiran.com/p1775962
Tahereh Najafi Ghezeljeh, Mehdi Nasr Esfahani, Sanaz Sharifian, (2017). 'Comparing the effect of self-management training by mobile phone-based social network follow-up on blood pressure in people with hypertension', Cardiovascular Nursing Journal, 6(1), pp.22-31. magiran.com/p1775962
طاهره نجفی قزلجه؛ مهدی نصر اصفهانی؛ ساناز شریفیان. "مقایسه تاثیر آموزش خودمدیریتی با پیگیری تلفنی و شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بر فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 6 ،1 ، 1396، 22-31. magiran.com/p1775962
Tahereh Najafi Ghezeljeh; Mehdi Nasr Esfahani; Sanaz Sharifian. "Comparing the effect of self-management training by mobile phone-based social network follow-up on blood pressure in people with hypertension", Cardiovascular Nursing Journal, 6, 1, 2017, 22-31. magiran.com/p1775962
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال