ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بتول ادهمی، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، (1396). اثر امولسیفایر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خون و ترکیب بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره حاوی پودر چربی، نشریه علوم و فنون شیلات، 6(3)، 1-13. magiran.com/p1776272
Batoul Adhami , Abdolsamad Keramat Amirkolaie, (2017). Effect of emulsifier on growth performane, blood factors and body composition in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) fed fat powder, Journal of Fisheries Science and Technology, 6(3), 1-13. magiran.com/p1776272
بتول ادهمی، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، اثر امولسیفایر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خون و ترکیب بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره حاوی پودر چربی. نشریه علوم و فنون شیلات، 1396؛ 6(3): 1-13. magiran.com/p1776272
Batoul Adhami , Abdolsamad Keramat Amirkolaie, Effect of emulsifier on growth performane, blood factors and body composition in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) fed fat powder, Journal of Fisheries Science and Technology, 2017; 6(3): 1-13. magiran.com/p1776272
بتول ادهمی، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، "اثر امولسیفایر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خون و ترکیب بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره حاوی پودر چربی"، نشریه علوم و فنون شیلات 6، شماره 3 (1396): 1-13. magiran.com/p1776272
Batoul Adhami , Abdolsamad Keramat Amirkolaie, "Effect of emulsifier on growth performane, blood factors and body composition in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) fed fat powder", Journal of Fisheries Science and Technology 6, no.3 (2017): 1-13. magiran.com/p1776272
بتول ادهمی، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، (1396). 'اثر امولسیفایر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خون و ترکیب بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره حاوی پودر چربی'، نشریه علوم و فنون شیلات، 6(3)، صص.1-13. magiran.com/p1776272
Batoul Adhami , Abdolsamad Keramat Amirkolaie, (2017). 'Effect of emulsifier on growth performane, blood factors and body composition in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) fed fat powder', Journal of Fisheries Science and Technology, 6(3), pp.1-13. magiran.com/p1776272
بتول ادهمی؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی. "اثر امولسیفایر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خون و ترکیب بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره حاوی پودر چربی". نشریه علوم و فنون شیلات، 6 ،3 ، 1396، 1-13. magiran.com/p1776272
Batoul Adhami ; Abdolsamad Keramat Amirkolaie. "Effect of emulsifier on growth performane, blood factors and body composition in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) fed fat powder", Journal of Fisheries Science and Technology, 6, 3, 2017, 1-13. magiran.com/p1776272
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال