ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده آمنه موسوی، بهمن احمدی، محمد دادگر، (1396). واکاوی اثرات جریان های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی واقع در خارج حریم شهرها؛ مورد مطالعه: اراضی پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم شهر و ساری، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 17(46)، 177-193. magiran.com/p1776274
, (2017). Analysis of the Effects of Intercity Flows on Land Use Changes outside the Urban Boundaries; Case study: Lands around the communication roads of the cities of Babol, Ghaem Shahr and Sari, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 17(46), 177-193. magiran.com/p1776274
سیده آمنه موسوی، بهمن احمدی، محمد دادگر، واکاوی اثرات جریان های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی واقع در خارج حریم شهرها؛ مورد مطالعه: اراضی پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم شهر و ساری. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 1396؛ 17(46): 177-193. magiran.com/p1776274
, Analysis of the Effects of Intercity Flows on Land Use Changes outside the Urban Boundaries; Case study: Lands around the communication roads of the cities of Babol, Ghaem Shahr and Sari, Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 2017; 17(46): 177-193. magiran.com/p1776274
سیده آمنه موسوی، بهمن احمدی، محمد دادگر، "واکاوی اثرات جریان های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی واقع در خارج حریم شهرها؛ مورد مطالعه: اراضی پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم شهر و ساری"، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 17، شماره 46 (1396): 177-193. magiran.com/p1776274
, "Analysis of the Effects of Intercity Flows on Land Use Changes outside the Urban Boundaries; Case study: Lands around the communication roads of the cities of Babol, Ghaem Shahr and Sari", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences 17, no.46 (2017): 177-193. magiran.com/p1776274
سیده آمنه موسوی، بهمن احمدی، محمد دادگر، (1396). 'واکاوی اثرات جریان های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی واقع در خارج حریم شهرها؛ مورد مطالعه: اراضی پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم شهر و ساری'، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 17(46)، صص.177-193. magiran.com/p1776274
, (2017). 'Analysis of the Effects of Intercity Flows on Land Use Changes outside the Urban Boundaries; Case study: Lands around the communication roads of the cities of Babol, Ghaem Shahr and Sari', Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 17(46), pp.177-193. magiran.com/p1776274
سیده آمنه موسوی؛ بهمن احمدی؛ محمد دادگر. "واکاوی اثرات جریان های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی واقع در خارج حریم شهرها؛ مورد مطالعه: اراضی پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم شهر و ساری". فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 17 ،46 ، 1396، 177-193. magiran.com/p1776274
. "Analysis of the Effects of Intercity Flows on Land Use Changes outside the Urban Boundaries; Case study: Lands around the communication roads of the cities of Babol, Ghaem Shahr and Sari", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, 17, 46, 2017, 177-193. magiran.com/p1776274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال