ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن احمدی ، محمد دادگر، (1396). تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان طی سال های 1355-1390، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 6(21)، 5-16. magiran.com/p1776549
Bahman Ahmadi , Mohammad Dadgar, (2017). Analysis of the Spatial Distribution of Population in Urban System of Kurdistan Province during 1976-2011, Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 6(21), 5-16. magiran.com/p1776549
بهمن احمدی ، محمد دادگر، تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان طی سال های 1355-1390. فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 1396؛ 6(21): 5-16. magiran.com/p1776549
Bahman Ahmadi , Mohammad Dadgar, Analysis of the Spatial Distribution of Population in Urban System of Kurdistan Province during 1976-2011, Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 2017; 6(21): 5-16. magiran.com/p1776549
بهمن احمدی ، محمد دادگر، "تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان طی سال های 1355-1390"، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار 6، شماره 21 (1396): 5-16. magiran.com/p1776549
Bahman Ahmadi , Mohammad Dadgar, "Analysis of the Spatial Distribution of Population in Urban System of Kurdistan Province during 1976-2011", Haft Hesar Journal of Environmental Studies 6, no.21 (2017): 5-16. magiran.com/p1776549
بهمن احمدی ، محمد دادگر، (1396). 'تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان طی سال های 1355-1390'، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 6(21)، صص.5-16. magiran.com/p1776549
Bahman Ahmadi , Mohammad Dadgar, (2017). 'Analysis of the Spatial Distribution of Population in Urban System of Kurdistan Province during 1976-2011', Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 6(21), pp.5-16. magiran.com/p1776549
بهمن احمدی ؛ محمد دادگر. "تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان طی سال های 1355-1390". فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 6 ،21 ، 1396، 5-16. magiran.com/p1776549
Bahman Ahmadi ; Mohammad Dadgar. "Analysis of the Spatial Distribution of Population in Urban System of Kurdistan Province during 1976-2011", Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 6, 21, 2017, 5-16. magiran.com/p1776549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال