ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه حسینی، خدیجه سالاری، (1396). بررسی تبارزایی دو جدایه ی ایرانی ویروس موزاییک رگه ای گندم (Wheat streak mosaic virus) بر اساس ناحیه کد کننده ی پروتئیناز NIa-Pro، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(3)، 151-161. magiran.com/p1776561
Sa Hosseini, Kh Salary, (2017). Phylogenetic Study of Two Iranian Isolates of Wheat streak mosaic virus in NIa-Pro Proteinase Coding Region, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(3), 151-161. magiran.com/p1776561
عاطفه حسینی، خدیجه سالاری، بررسی تبارزایی دو جدایه ی ایرانی ویروس موزاییک رگه ای گندم (Wheat streak mosaic virus) بر اساس ناحیه کد کننده ی پروتئیناز NIa-Pro. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(3): 151-161. magiran.com/p1776561
Sa Hosseini, Kh Salary, Phylogenetic Study of Two Iranian Isolates of Wheat streak mosaic virus in NIa-Pro Proteinase Coding Region, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2017; 6(3): 151-161. magiran.com/p1776561
عاطفه حسینی، خدیجه سالاری، "بررسی تبارزایی دو جدایه ی ایرانی ویروس موزاییک رگه ای گندم (Wheat streak mosaic virus) بر اساس ناحیه کد کننده ی پروتئیناز NIa-Pro"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 3 (1396): 151-161. magiran.com/p1776561
Sa Hosseini, Kh Salary, "Phylogenetic Study of Two Iranian Isolates of Wheat streak mosaic virus in NIa-Pro Proteinase Coding Region", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.3 (2017): 151-161. magiran.com/p1776561
عاطفه حسینی، خدیجه سالاری، (1396). 'بررسی تبارزایی دو جدایه ی ایرانی ویروس موزاییک رگه ای گندم (Wheat streak mosaic virus) بر اساس ناحیه کد کننده ی پروتئیناز NIa-Pro'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(3)، صص.151-161. magiran.com/p1776561
Sa Hosseini, Kh Salary, (2017). 'Phylogenetic Study of Two Iranian Isolates of Wheat streak mosaic virus in NIa-Pro Proteinase Coding Region', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(3), pp.151-161. magiran.com/p1776561
عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری. "بررسی تبارزایی دو جدایه ی ایرانی ویروس موزاییک رگه ای گندم (Wheat streak mosaic virus) بر اساس ناحیه کد کننده ی پروتئیناز NIa-Pro". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،3 ، 1396، 151-161. magiran.com/p1776561
Sa Hosseini; Kh Salary. "Phylogenetic Study of Two Iranian Isolates of Wheat streak mosaic virus in NIa-Pro Proteinase Coding Region", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 3, 2017, 151-161. magiran.com/p1776561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال