ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعیم کاوه، منصوره ملکیان، رویا آداودی، (1396). ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(3)، 41-48. magiran.com/p1777407
Naeem Kaveh Pishghadam, Mansoureh Malekian , Roya Adavodi, (2018). Genetic assessment of funding population of wild sheep (Ovis orientalis) in Chadegan captive breeding site, Journal of Animal Environment, 9(3), 41-48. magiran.com/p1777407
نعیم کاوه، منصوره ملکیان، رویا آداودی، ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1396؛ 9(3): 41-48. magiran.com/p1777407
Naeem Kaveh Pishghadam, Mansoureh Malekian , Roya Adavodi, Genetic assessment of funding population of wild sheep (Ovis orientalis) in Chadegan captive breeding site, Journal of Animal Environment, 2018; 9(3): 41-48. magiran.com/p1777407
نعیم کاوه، منصوره ملکیان، رویا آداودی، "ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 3 (1396): 41-48. magiran.com/p1777407
Naeem Kaveh Pishghadam, Mansoureh Malekian , Roya Adavodi, "Genetic assessment of funding population of wild sheep (Ovis orientalis) in Chadegan captive breeding site", Journal of Animal Environment 9, no.3 (2018): 41-48. magiran.com/p1777407
نعیم کاوه، منصوره ملکیان، رویا آداودی، (1396). 'ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(3)، صص.41-48. magiran.com/p1777407
Naeem Kaveh Pishghadam, Mansoureh Malekian , Roya Adavodi, (2018). 'Genetic assessment of funding population of wild sheep (Ovis orientalis) in Chadegan captive breeding site', Journal of Animal Environment, 9(3), pp.41-48. magiran.com/p1777407
نعیم کاوه؛ منصوره ملکیان؛ رویا آداودی. "ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،3 ، 1396، 41-48. magiran.com/p1777407
Naeem Kaveh Pishghadam; Mansoureh Malekian ; Roya Adavodi. "Genetic assessment of funding population of wild sheep (Ovis orientalis) in Chadegan captive breeding site", Journal of Animal Environment, 9, 3, 2018, 41-48. magiran.com/p1777407
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال