ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لمیا رستمی تبریزی، عارف خلیلی پاجی ، عباس ذبیح زاده، (1396). بررسی توانایی مهارتکانه در نوجوانان بزهکار مبتلا به اختلال سلوک درکانون اصلاح و تربیت تهران سال 1393، مجله پزشکی قانونی، 23(2)، 115-123. magiran.com/p1777430
Lamya Rostami Tabrizi, Aref Khalili Paji , Abbas Zabihzadeh, (2017). Studying the Ability to Inhibit Impulses in Delinquent Adolescents with Conduct Disorder in Tehran Correction and Rehabilitation Center in 2015, Forensic Medicine, 23(2), 115-123. magiran.com/p1777430
لمیا رستمی تبریزی، عارف خلیلی پاجی ، عباس ذبیح زاده، بررسی توانایی مهارتکانه در نوجوانان بزهکار مبتلا به اختلال سلوک درکانون اصلاح و تربیت تهران سال 1393. مجله پزشکی قانونی، 1396؛ 23(2): 115-123. magiran.com/p1777430
Lamya Rostami Tabrizi, Aref Khalili Paji , Abbas Zabihzadeh, Studying the Ability to Inhibit Impulses in Delinquent Adolescents with Conduct Disorder in Tehran Correction and Rehabilitation Center in 2015, Forensic Medicine, 2017; 23(2): 115-123. magiran.com/p1777430
لمیا رستمی تبریزی، عارف خلیلی پاجی ، عباس ذبیح زاده، "بررسی توانایی مهارتکانه در نوجوانان بزهکار مبتلا به اختلال سلوک درکانون اصلاح و تربیت تهران سال 1393"، مجله پزشکی قانونی 23، شماره 2 (1396): 115-123. magiran.com/p1777430
Lamya Rostami Tabrizi, Aref Khalili Paji , Abbas Zabihzadeh, "Studying the Ability to Inhibit Impulses in Delinquent Adolescents with Conduct Disorder in Tehran Correction and Rehabilitation Center in 2015", Forensic Medicine 23, no.2 (2017): 115-123. magiran.com/p1777430
لمیا رستمی تبریزی، عارف خلیلی پاجی ، عباس ذبیح زاده، (1396). 'بررسی توانایی مهارتکانه در نوجوانان بزهکار مبتلا به اختلال سلوک درکانون اصلاح و تربیت تهران سال 1393'، مجله پزشکی قانونی، 23(2)، صص.115-123. magiran.com/p1777430
Lamya Rostami Tabrizi, Aref Khalili Paji , Abbas Zabihzadeh, (2017). 'Studying the Ability to Inhibit Impulses in Delinquent Adolescents with Conduct Disorder in Tehran Correction and Rehabilitation Center in 2015', Forensic Medicine, 23(2), pp.115-123. magiran.com/p1777430
لمیا رستمی تبریزی؛ عارف خلیلی پاجی ؛ عباس ذبیح زاده. "بررسی توانایی مهارتکانه در نوجوانان بزهکار مبتلا به اختلال سلوک درکانون اصلاح و تربیت تهران سال 1393". مجله پزشکی قانونی، 23 ،2 ، 1396، 115-123. magiran.com/p1777430
Lamya Rostami Tabrizi; Aref Khalili Paji ; Abbas Zabihzadeh. "Studying the Ability to Inhibit Impulses in Delinquent Adolescents with Conduct Disorder in Tehran Correction and Rehabilitation Center in 2015", Forensic Medicine, 23, 2, 2017, 115-123. magiran.com/p1777430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال