ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، عباس زارعی، وحید علی نژاد، نرگس نزیمی، نرگس رهبر، علی افتخاری، نسیم اللهویردی، (1396). بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه در سال 1388 تا 1392، فصلنامه حقوق پزشکی، 11(42)، 83-100. magiran.com/p1777575
Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi, Abbas Zarei, Vahid Alinejad, Narges Nazimi, Narges Rahbar, Ali Eftekhari, Nasim Allahverdi, (2017). Study of Causes of Health Provider's Malpractices in Records Referred to Forensic Medicine Organization in Urmia, during 2009-2013, Iranian Journal of Medical Law, 11(42), 83-100. magiran.com/p1777575
نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، عباس زارعی، وحید علی نژاد، نرگس نزیمی، نرگس رهبر، علی افتخاری، نسیم اللهویردی، بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه در سال 1388 تا 1392. فصلنامه حقوق پزشکی، 1396؛ 11(42): 83-100. magiran.com/p1777575
Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi, Abbas Zarei, Vahid Alinejad, Narges Nazimi, Narges Rahbar, Ali Eftekhari, Nasim Allahverdi, Study of Causes of Health Provider's Malpractices in Records Referred to Forensic Medicine Organization in Urmia, during 2009-2013, Iranian Journal of Medical Law, 2017; 11(42): 83-100. magiran.com/p1777575
نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، عباس زارعی، وحید علی نژاد، نرگس نزیمی، نرگس رهبر، علی افتخاری، نسیم اللهویردی، "بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه در سال 1388 تا 1392"، فصلنامه حقوق پزشکی 11، شماره 42 (1396): 83-100. magiran.com/p1777575
Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi, Abbas Zarei, Vahid Alinejad, Narges Nazimi, Narges Rahbar, Ali Eftekhari, Nasim Allahverdi, "Study of Causes of Health Provider's Malpractices in Records Referred to Forensic Medicine Organization in Urmia, during 2009-2013", Iranian Journal of Medical Law 11, no.42 (2017): 83-100. magiran.com/p1777575
نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، عباس زارعی، وحید علی نژاد، نرگس نزیمی، نرگس رهبر، علی افتخاری، نسیم اللهویردی، (1396). 'بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه در سال 1388 تا 1392'، فصلنامه حقوق پزشکی، 11(42)، صص.83-100. magiran.com/p1777575
Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi, Abbas Zarei, Vahid Alinejad, Narges Nazimi, Narges Rahbar, Ali Eftekhari, Nasim Allahverdi, (2017). 'Study of Causes of Health Provider's Malpractices in Records Referred to Forensic Medicine Organization in Urmia, during 2009-2013', Iranian Journal of Medical Law, 11(42), pp.83-100. magiran.com/p1777575
نادر آقاخانی؛ روزیتا چراغی؛ عباس زارعی؛ وحید علی نژاد؛ نرگس نزیمی؛ نرگس رهبر؛ علی افتخاری؛ نسیم اللهویردی. "بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه در سال 1388 تا 1392". فصلنامه حقوق پزشکی، 11 ،42 ، 1396، 83-100. magiran.com/p1777575
Nader Aghakhani; Rozita Cheraghi; Abbas Zarei; Vahid Alinejad; Narges Nazimi; Narges Rahbar; Ali Eftekhari; Nasim Allahverdi. "Study of Causes of Health Provider's Malpractices in Records Referred to Forensic Medicine Organization in Urmia, during 2009-2013", Iranian Journal of Medical Law, 11, 42, 2017, 83-100. magiran.com/p1777575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال