ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر اکبری افجانی، حمید امانلو، ابوالفضل زالی، حمیدرضا میرزایی الموتی، مهدی گنج خانلو، (1396). تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه های شکمبه ای بز شیرده، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 5(2)، 15. magiran.com/p1777999
A. Akbari Afjani , H. Amanlou, A. Zali, H.R. Mirzaei Alamouti, M. Ganjkhanlou, (2017). Effects of dietary L-carnitine and pomegranate seed pulp on the quality and milk production and rumen parameters of lactating goats, Journal of Ruminant Research, 5(2), 15. magiran.com/p1777999
امیر اکبری افجانی، حمید امانلو، ابوالفضل زالی، حمیدرضا میرزایی الموتی، مهدی گنج خانلو، تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه های شکمبه ای بز شیرده. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1396؛ 5(2): 15. magiran.com/p1777999
A. Akbari Afjani , H. Amanlou, A. Zali, H.R. Mirzaei Alamouti, M. Ganjkhanlou, Effects of dietary L-carnitine and pomegranate seed pulp on the quality and milk production and rumen parameters of lactating goats, Journal of Ruminant Research, 2017; 5(2): 15. magiran.com/p1777999
امیر اکبری افجانی، حمید امانلو، ابوالفضل زالی، حمیدرضا میرزایی الموتی، مهدی گنج خانلو، "تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه های شکمبه ای بز شیرده"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 5، شماره 2 (1396): 15. magiran.com/p1777999
A. Akbari Afjani , H. Amanlou, A. Zali, H.R. Mirzaei Alamouti, M. Ganjkhanlou, "Effects of dietary L-carnitine and pomegranate seed pulp on the quality and milk production and rumen parameters of lactating goats", Journal of Ruminant Research 5, no.2 (2017): 15. magiran.com/p1777999
امیر اکبری افجانی، حمید امانلو، ابوالفضل زالی، حمیدرضا میرزایی الموتی، مهدی گنج خانلو، (1396). 'تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه های شکمبه ای بز شیرده'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 5(2)، صص.15. magiran.com/p1777999
A. Akbari Afjani , H. Amanlou, A. Zali, H.R. Mirzaei Alamouti, M. Ganjkhanlou, (2017). 'Effects of dietary L-carnitine and pomegranate seed pulp on the quality and milk production and rumen parameters of lactating goats', Journal of Ruminant Research, 5(2), pp.15. magiran.com/p1777999
امیر اکبری افجانی؛ حمید امانلو؛ ابوالفضل زالی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی گنج خانلو. "تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه های شکمبه ای بز شیرده". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 5 ،2 ، 1396، 15. magiran.com/p1777999
A. Akbari Afjani ; H. Amanlou; A. Zali; H.R. Mirzaei Alamouti; M. Ganjkhanlou. "Effects of dietary L-carnitine and pomegranate seed pulp on the quality and milk production and rumen parameters of lactating goats", Journal of Ruminant Research, 5, 2, 2017, 15. magiran.com/p1777999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال