ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رستمی راد، علی جوادی، طیبه اکبری، حیدرپور اعظم، میترا جمالی، رویا مهدوی، محمد خدادادمطلق، (1396). اثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(10)، 70-76. magiran.com/p1778147
Mehdi Rostami Rad, Ali Javadi, Tayebeh Akbari, Azam Heidarpour, Mitra Jamali, Roya Mahdavi, Khodadad Motlagh Mohammad, (2018). The Antimicrobial Effect of Methanolic Extracts of Achillea wilhelmsii, Myrtus communis, and Allium sativum on Pseudomonas aeruginosa, Qom University of Medical Sciences Journal, 11(10), 70-76. magiran.com/p1778147
مهدی رستمی راد، علی جوادی، طیبه اکبری، حیدرپور اعظم، میترا جمالی، رویا مهدوی، محمد خدادادمطلق، اثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1396؛ 11(10): 70-76. magiran.com/p1778147
Mehdi Rostami Rad, Ali Javadi, Tayebeh Akbari, Azam Heidarpour, Mitra Jamali, Roya Mahdavi, Khodadad Motlagh Mohammad, The Antimicrobial Effect of Methanolic Extracts of Achillea wilhelmsii, Myrtus communis, and Allium sativum on Pseudomonas aeruginosa, Qom University of Medical Sciences Journal, 2018; 11(10): 70-76. magiran.com/p1778147
مهدی رستمی راد، علی جوادی، طیبه اکبری، حیدرپور اعظم، میترا جمالی، رویا مهدوی، محمد خدادادمطلق، "اثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11، شماره 10 (1396): 70-76. magiran.com/p1778147
Mehdi Rostami Rad, Ali Javadi, Tayebeh Akbari, Azam Heidarpour, Mitra Jamali, Roya Mahdavi, Khodadad Motlagh Mohammad, "The Antimicrobial Effect of Methanolic Extracts of Achillea wilhelmsii, Myrtus communis, and Allium sativum on Pseudomonas aeruginosa", Qom University of Medical Sciences Journal 11, no.10 (2018): 70-76. magiran.com/p1778147
مهدی رستمی راد، علی جوادی، طیبه اکبری، حیدرپور اعظم، میترا جمالی، رویا مهدوی، محمد خدادادمطلق، (1396). 'اثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(10)، صص.70-76. magiran.com/p1778147
Mehdi Rostami Rad, Ali Javadi, Tayebeh Akbari, Azam Heidarpour, Mitra Jamali, Roya Mahdavi, Khodadad Motlagh Mohammad, (2018). 'The Antimicrobial Effect of Methanolic Extracts of Achillea wilhelmsii, Myrtus communis, and Allium sativum on Pseudomonas aeruginosa', Qom University of Medical Sciences Journal, 11(10), pp.70-76. magiran.com/p1778147
مهدی رستمی راد؛ علی جوادی؛ طیبه اکبری؛ حیدرپور اعظم؛ میترا جمالی؛ رویا مهدوی؛ محمد خدادادمطلق. "اثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11 ،10 ، 1396، 70-76. magiran.com/p1778147
Mehdi Rostami Rad; Ali Javadi; Tayebeh Akbari; Azam Heidarpour; Mitra Jamali; Roya Mahdavi; Khodadad Motlagh Mohammad. "The Antimicrobial Effect of Methanolic Extracts of Achillea wilhelmsii, Myrtus communis, and Allium sativum on Pseudomonas aeruginosa", Qom University of Medical Sciences Journal, 11, 10, 2018, 70-76. magiran.com/p1778147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال