ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد طحان، زهرا عسکری، الهه آهنگری، (1396). اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش رضایت از زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی، مجله پزشکی ارومیه، 28(9)، 540-547. magiran.com/p1778202
Mohammad Tahan, Zahra Askari, Elahe Ahangri, (2017). The effectiveness of group therapy based on commitment and acceptance of the increase in life satisfaction in people with empty nest syndrome, Urmia Medical Journal, 28(9), 540-547. magiran.com/p1778202
محمد طحان، زهرا عسکری، الهه آهنگری، اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش رضایت از زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(9): 540-547. magiran.com/p1778202
Mohammad Tahan, Zahra Askari, Elahe Ahangri, The effectiveness of group therapy based on commitment and acceptance of the increase in life satisfaction in people with empty nest syndrome, Urmia Medical Journal, 2017; 28(9): 540-547. magiran.com/p1778202
محمد طحان، زهرا عسکری، الهه آهنگری، "اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش رضایت از زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 9 (1396): 540-547. magiran.com/p1778202
Mohammad Tahan, Zahra Askari, Elahe Ahangri, "The effectiveness of group therapy based on commitment and acceptance of the increase in life satisfaction in people with empty nest syndrome", Urmia Medical Journal 28, no.9 (2017): 540-547. magiran.com/p1778202
محمد طحان، زهرا عسکری، الهه آهنگری، (1396). 'اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش رضایت از زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی'، مجله پزشکی ارومیه، 28(9)، صص.540-547. magiran.com/p1778202
Mohammad Tahan, Zahra Askari, Elahe Ahangri, (2017). 'The effectiveness of group therapy based on commitment and acceptance of the increase in life satisfaction in people with empty nest syndrome', Urmia Medical Journal, 28(9), pp.540-547. magiran.com/p1778202
محمد طحان؛ زهرا عسکری؛ الهه آهنگری. "اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش رضایت از زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،9 ، 1396، 540-547. magiran.com/p1778202
Mohammad Tahan; Zahra Askari; Elahe Ahangri. "The effectiveness of group therapy based on commitment and acceptance of the increase in life satisfaction in people with empty nest syndrome", Urmia Medical Journal, 28, 9, 2017, 540-547. magiran.com/p1778202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال