ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نورالدین یوسفی، سامان عبادی، مجید ساعدی دویسه، (1396). بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»، نشریه تدریس پژوهی، 5(3)، 1-21. magiran.com/p1778205
N. Yousofi, S. Ebadi, M. Saedi Dovaise, (2017). Investigating the L2 Motivation of the Undergraduate Students from the Perspective of the «L2 Motivational Self System», Research in Teaching, 5(3), 1-21. magiran.com/p1778205
نورالدین یوسفی، سامان عبادی، مجید ساعدی دویسه، بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم». نشریه تدریس پژوهی، 1396؛ 5(3): 1-21. magiran.com/p1778205
N. Yousofi, S. Ebadi, M. Saedi Dovaise, Investigating the L2 Motivation of the Undergraduate Students from the Perspective of the «L2 Motivational Self System», Research in Teaching, 2017; 5(3): 1-21. magiran.com/p1778205
نورالدین یوسفی، سامان عبادی، مجید ساعدی دویسه، "بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»"، نشریه تدریس پژوهی 5، شماره 3 (1396): 1-21. magiran.com/p1778205
N. Yousofi, S. Ebadi, M. Saedi Dovaise, "Investigating the L2 Motivation of the Undergraduate Students from the Perspective of the «L2 Motivational Self System»", Research in Teaching 5, no.3 (2017): 1-21. magiran.com/p1778205
نورالدین یوسفی، سامان عبادی، مجید ساعدی دویسه، (1396). 'بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»'، نشریه تدریس پژوهی، 5(3)، صص.1-21. magiran.com/p1778205
N. Yousofi, S. Ebadi, M. Saedi Dovaise, (2017). 'Investigating the L2 Motivation of the Undergraduate Students from the Perspective of the «L2 Motivational Self System»', Research in Teaching, 5(3), pp.1-21. magiran.com/p1778205
نورالدین یوسفی؛ سامان عبادی؛ مجید ساعدی دویسه. "بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»". نشریه تدریس پژوهی، 5 ،3 ، 1396، 1-21. magiran.com/p1778205
N. Yousofi; S. Ebadi; M. Saedi Dovaise. "Investigating the L2 Motivation of the Undergraduate Students from the Perspective of the «L2 Motivational Self System»", Research in Teaching, 5, 3, 2017, 1-21. magiran.com/p1778205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال