ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدامیر تیموری، امیرپرویز سلاطی ، عبدالعلی موحدی نیا، حسین پاشا زانوسی، سلیمان حسن پور، (1396). تاثیر سطوح چربی اکسیدشده جیره بر هورمون های تیروییدی در تاسماهی هیبرید، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 4(3)، 281-287. magiran.com/p1778240
Seyed Amir Teymouri, Amir Parviz Salati, Abdolali Movahedinia, Hossein Pasha Zanoosi, Soleiman Hasanpour, (2017). Effects of dietary oxidized fish oil on thyroid hormones in Sturgeon hybrid, Nova Biologica Reperta, 4(3), 281-287. magiran.com/p1778240
سیدامیر تیموری، امیرپرویز سلاطی ، عبدالعلی موحدی نیا، حسین پاشا زانوسی، سلیمان حسن پور، تاثیر سطوح چربی اکسیدشده جیره بر هورمون های تیروییدی در تاسماهی هیبرید. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1396؛ 4(3): 281-287. magiran.com/p1778240
Seyed Amir Teymouri, Amir Parviz Salati, Abdolali Movahedinia, Hossein Pasha Zanoosi, Soleiman Hasanpour, Effects of dietary oxidized fish oil on thyroid hormones in Sturgeon hybrid, Nova Biologica Reperta, 2017; 4(3): 281-287. magiran.com/p1778240
سیدامیر تیموری، امیرپرویز سلاطی ، عبدالعلی موحدی نیا، حسین پاشا زانوسی، سلیمان حسن پور، "تاثیر سطوح چربی اکسیدشده جیره بر هورمون های تیروییدی در تاسماهی هیبرید"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 4، شماره 3 (1396): 281-287. magiran.com/p1778240
Seyed Amir Teymouri, Amir Parviz Salati, Abdolali Movahedinia, Hossein Pasha Zanoosi, Soleiman Hasanpour, "Effects of dietary oxidized fish oil on thyroid hormones in Sturgeon hybrid", Nova Biologica Reperta 4, no.3 (2017): 281-287. magiran.com/p1778240
سیدامیر تیموری، امیرپرویز سلاطی ، عبدالعلی موحدی نیا، حسین پاشا زانوسی، سلیمان حسن پور، (1396). 'تاثیر سطوح چربی اکسیدشده جیره بر هورمون های تیروییدی در تاسماهی هیبرید'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 4(3)، صص.281-287. magiran.com/p1778240
Seyed Amir Teymouri, Amir Parviz Salati, Abdolali Movahedinia, Hossein Pasha Zanoosi, Soleiman Hasanpour, (2017). 'Effects of dietary oxidized fish oil on thyroid hormones in Sturgeon hybrid', Nova Biologica Reperta, 4(3), pp.281-287. magiran.com/p1778240
سیدامیر تیموری؛ امیرپرویز سلاطی ؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ حسین پاشا زانوسی؛ سلیمان حسن پور. "تاثیر سطوح چربی اکسیدشده جیره بر هورمون های تیروییدی در تاسماهی هیبرید". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 4 ،3 ، 1396، 281-287. magiran.com/p1778240
Seyed Amir Teymouri; Amir Parviz Salati; Abdolali Movahedinia; Hossein Pasha Zanoosi; Soleiman Hasanpour. "Effects of dietary oxidized fish oil on thyroid hormones in Sturgeon hybrid", Nova Biologica Reperta, 4, 3, 2017, 281-287. magiran.com/p1778240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال