ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان حیدری تبار، حمید مقیمی، (1396). ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن به وسیله Gliomastix sp. جداشده از خاک های آلوده پالایشگاه شازند، ایران، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 4(3)، 246-254. magiran.com/p1778246
Rezvan Heydaritabar, Hamid Moghimi, (2017). Evaluation of anthracene biodegradation by Gliomastix sp. isolated from contaminated soil of Shazand oil refinery, Iran, Nova Biologica Reperta, 4(3), 246-254. magiran.com/p1778246
رضوان حیدری تبار، حمید مقیمی، ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن به وسیله Gliomastix sp. جداشده از خاک های آلوده پالایشگاه شازند، ایران. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1396؛ 4(3): 246-254. magiran.com/p1778246
Rezvan Heydaritabar, Hamid Moghimi, Evaluation of anthracene biodegradation by Gliomastix sp. isolated from contaminated soil of Shazand oil refinery, Iran, Nova Biologica Reperta, 2017; 4(3): 246-254. magiran.com/p1778246
رضوان حیدری تبار، حمید مقیمی، "ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن به وسیله Gliomastix sp. جداشده از خاک های آلوده پالایشگاه شازند، ایران"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 4، شماره 3 (1396): 246-254. magiran.com/p1778246
Rezvan Heydaritabar, Hamid Moghimi, "Evaluation of anthracene biodegradation by Gliomastix sp. isolated from contaminated soil of Shazand oil refinery, Iran", Nova Biologica Reperta 4, no.3 (2017): 246-254. magiran.com/p1778246
رضوان حیدری تبار، حمید مقیمی، (1396). 'ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن به وسیله Gliomastix sp. جداشده از خاک های آلوده پالایشگاه شازند، ایران'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 4(3)، صص.246-254. magiran.com/p1778246
Rezvan Heydaritabar, Hamid Moghimi, (2017). 'Evaluation of anthracene biodegradation by Gliomastix sp. isolated from contaminated soil of Shazand oil refinery, Iran', Nova Biologica Reperta, 4(3), pp.246-254. magiran.com/p1778246
رضوان حیدری تبار؛ حمید مقیمی. "ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن به وسیله Gliomastix sp. جداشده از خاک های آلوده پالایشگاه شازند، ایران". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 4 ،3 ، 1396، 246-254. magiran.com/p1778246
Rezvan Heydaritabar; Hamid Moghimi. "Evaluation of anthracene biodegradation by Gliomastix sp. isolated from contaminated soil of Shazand oil refinery, Iran", Nova Biologica Reperta, 4, 3, 2017, 246-254. magiran.com/p1778246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال