ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد فیضی منش، یحیی یاراحمدی، (1396). تاثیر درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر کارکردهای شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر افیونی در زندان مرکزی همدان، مجله مطالعات ناتوانی، 7(13)، 37. magiran.com/p1778331
Behzad Feizi Manesh, Yahya Yarahmadi, (2017). A Survey of the Effect of Methadone Maintenance Treatment (MMT) on Cognitive Functions of Opioid-dependent Patients in Central prison of Hamedan, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 7(13), 37. magiran.com/p1778331
بهزاد فیضی منش، یحیی یاراحمدی، تاثیر درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر کارکردهای شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر افیونی در زندان مرکزی همدان. مجله مطالعات ناتوانی، 1396؛ 7(13): 37. magiran.com/p1778331
Behzad Feizi Manesh, Yahya Yarahmadi, A Survey of the Effect of Methadone Maintenance Treatment (MMT) on Cognitive Functions of Opioid-dependent Patients in Central prison of Hamedan, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2017; 7(13): 37. magiran.com/p1778331
بهزاد فیضی منش، یحیی یاراحمدی، "تاثیر درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر کارکردهای شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر افیونی در زندان مرکزی همدان"، مجله مطالعات ناتوانی 7، شماره 13 (1396): 37. magiran.com/p1778331
Behzad Feizi Manesh, Yahya Yarahmadi, "A Survey of the Effect of Methadone Maintenance Treatment (MMT) on Cognitive Functions of Opioid-dependent Patients in Central prison of Hamedan", Middle Eastern Journal of Disability Studies 7, no.13 (2017): 37. magiran.com/p1778331
بهزاد فیضی منش، یحیی یاراحمدی، (1396). 'تاثیر درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر کارکردهای شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر افیونی در زندان مرکزی همدان'، مجله مطالعات ناتوانی، 7(13)، صص.37. magiran.com/p1778331
Behzad Feizi Manesh, Yahya Yarahmadi, (2017). 'A Survey of the Effect of Methadone Maintenance Treatment (MMT) on Cognitive Functions of Opioid-dependent Patients in Central prison of Hamedan', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 7(13), pp.37. magiran.com/p1778331
بهزاد فیضی منش؛ یحیی یاراحمدی. "تاثیر درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر کارکردهای شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر افیونی در زندان مرکزی همدان". مجله مطالعات ناتوانی، 7 ،13 ، 1396، 37. magiran.com/p1778331
Behzad Feizi Manesh; Yahya Yarahmadi. "A Survey of the Effect of Methadone Maintenance Treatment (MMT) on Cognitive Functions of Opioid-dependent Patients in Central prison of Hamedan", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 7, 13, 2017, 37. magiran.com/p1778331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال