ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی خواهشی، امیر سینا شریفی، نگین یوسفی، محمدرضا نادریان، نگین نیک دوست، محمد علی اکبرزاده ، (1396). ارتباط میان اندکس کیفیت هوا و حمله انفارکتوس حاد قلبی - مطالعه با روش مورد - متقاطع، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 9(3)، 324-329. magiran.com/p1778518
Isa Khaheshi, Amirsina Sharifi, Negin Yousefi, Mohammadreza Naderian, Negin Nickdoost, Mohammad Ali Akbarzadeh, (2017). The Association between Air Quality Index and Risk of Developing ST Segment Elevation Myocardial Infarction: A Case-Crossover Design, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 9(3), 324-329. magiran.com/p1778518
عیسی خواهشی، امیر سینا شریفی، نگین یوسفی، محمدرضا نادریان، نگین نیک دوست، محمد علی اکبرزاده ، ارتباط میان اندکس کیفیت هوا و حمله انفارکتوس حاد قلبی - مطالعه با روش مورد - متقاطع. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1396؛ 9(3): 324-329. magiran.com/p1778518
Isa Khaheshi, Amirsina Sharifi, Negin Yousefi, Mohammadreza Naderian, Negin Nickdoost, Mohammad Ali Akbarzadeh, The Association between Air Quality Index and Risk of Developing ST Segment Elevation Myocardial Infarction: A Case-Crossover Design, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2017; 9(3): 324-329. magiran.com/p1778518
عیسی خواهشی، امیر سینا شریفی، نگین یوسفی، محمدرضا نادریان، نگین نیک دوست، محمد علی اکبرزاده ، "ارتباط میان اندکس کیفیت هوا و حمله انفارکتوس حاد قلبی - مطالعه با روش مورد - متقاطع"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 9، شماره 3 (1396): 324-329. magiran.com/p1778518
Isa Khaheshi, Amirsina Sharifi, Negin Yousefi, Mohammadreza Naderian, Negin Nickdoost, Mohammad Ali Akbarzadeh, "The Association between Air Quality Index and Risk of Developing ST Segment Elevation Myocardial Infarction: A Case-Crossover Design", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 9, no.3 (2017): 324-329. magiran.com/p1778518
عیسی خواهشی، امیر سینا شریفی، نگین یوسفی، محمدرضا نادریان، نگین نیک دوست، محمد علی اکبرزاده ، (1396). 'ارتباط میان اندکس کیفیت هوا و حمله انفارکتوس حاد قلبی - مطالعه با روش مورد - متقاطع'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 9(3)، صص.324-329. magiran.com/p1778518
Isa Khaheshi, Amirsina Sharifi, Negin Yousefi, Mohammadreza Naderian, Negin Nickdoost, Mohammad Ali Akbarzadeh, (2017). 'The Association between Air Quality Index and Risk of Developing ST Segment Elevation Myocardial Infarction: A Case-Crossover Design', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 9(3), pp.324-329. magiran.com/p1778518
عیسی خواهشی؛ امیر سینا شریفی؛ نگین یوسفی؛ محمدرضا نادریان؛ نگین نیک دوست؛ محمد علی اکبرزاده . "ارتباط میان اندکس کیفیت هوا و حمله انفارکتوس حاد قلبی - مطالعه با روش مورد - متقاطع". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 9 ،3 ، 1396، 324-329. magiran.com/p1778518
Isa Khaheshi; Amirsina Sharifi; Negin Yousefi; Mohammadreza Naderian; Negin Nickdoost; Mohammad Ali Akbarzadeh. "The Association between Air Quality Index and Risk of Developing ST Segment Elevation Myocardial Infarction: A Case-Crossover Design", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 9, 3, 2017, 324-329. magiran.com/p1778518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال