ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید طبیعی، عبدلاه یوسفی، (1396). ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica)، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 6(2)، 109-116. magiran.com/p1778553
Omid Tabiee , Abdulah Yousefi, (2017). The survey of knowledge and willingness to pay of Khuzestan people's towards conservation of the Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica) as endangered species, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 6(2), 109-116. magiran.com/p1778553
امید طبیعی، عبدلاه یوسفی، ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica). فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 1396؛ 6(2): 109-116. magiran.com/p1778553
Omid Tabiee , Abdulah Yousefi, The survey of knowledge and willingness to pay of Khuzestan people's towards conservation of the Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica) as endangered species, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 2017; 6(2): 109-116. magiran.com/p1778553
امید طبیعی، عبدلاه یوسفی، "ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica)"، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 6، شماره 2 (1396): 109-116. magiran.com/p1778553
Omid Tabiee , Abdulah Yousefi, "The survey of knowledge and willingness to pay of Khuzestan people's towards conservation of the Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica) as endangered species", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology 6, no.2 (2017): 109-116. magiran.com/p1778553
امید طبیعی، عبدلاه یوسفی، (1396). 'ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica)'، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 6(2)، صص.109-116. magiran.com/p1778553
Omid Tabiee , Abdulah Yousefi, (2017). 'The survey of knowledge and willingness to pay of Khuzestan people's towards conservation of the Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica) as endangered species', Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 6(2), pp.109-116. magiran.com/p1778553
امید طبیعی؛ عبدلاه یوسفی. "ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica)". فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 6 ،2 ، 1396، 109-116. magiran.com/p1778553
Omid Tabiee ; Abdulah Yousefi. "The survey of knowledge and willingness to pay of Khuzestan people's towards conservation of the Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica) as endangered species", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 6, 2, 2017, 109-116. magiran.com/p1778553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال