ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا آقایانی چاوشی، (1396). جستاری در شگرد تمثیل و انواع آن در مقالات شمس، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 21(73)، 103-127. magiran.com/p1778924
Leila Aghayani Chavoshi , (2017). A Survey on Allegory and its Types in Maghalat-e Shams, Literary Text Research, 21(73), 103-127. magiran.com/p1778924
لیلا آقایانی چاوشی، جستاری در شگرد تمثیل و انواع آن در مقالات شمس. فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1396؛ 21(73): 103-127. magiran.com/p1778924
Leila Aghayani Chavoshi , A Survey on Allegory and its Types in Maghalat-e Shams, Literary Text Research, 2017; 21(73): 103-127. magiran.com/p1778924
لیلا آقایانی چاوشی، "جستاری در شگرد تمثیل و انواع آن در مقالات شمس"، فصلنامه متن پژوهی ادبی 21، شماره 73 (1396): 103-127. magiran.com/p1778924
Leila Aghayani Chavoshi , "A Survey on Allegory and its Types in Maghalat-e Shams", Literary Text Research 21, no.73 (2017): 103-127. magiran.com/p1778924
لیلا آقایانی چاوشی، (1396). 'جستاری در شگرد تمثیل و انواع آن در مقالات شمس'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 21(73)، صص.103-127. magiran.com/p1778924
Leila Aghayani Chavoshi , (2017). 'A Survey on Allegory and its Types in Maghalat-e Shams', Literary Text Research, 21(73), pp.103-127. magiran.com/p1778924
لیلا آقایانی چاوشی. "جستاری در شگرد تمثیل و انواع آن در مقالات شمس". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 21 ،73 ، 1396، 103-127. magiran.com/p1778924
Leila Aghayani Chavoshi . "A Survey on Allegory and its Types in Maghalat-e Shams", Literary Text Research, 21, 73, 2017, 103-127. magiran.com/p1778924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال