ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صابر ساعدموچشی، پروین زارعیان، لطف الله ساعد، سونیا کریمی، (1396). مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان، مجله طب نظامی، 19(5)، 476-484. magiran.com/p1778967
Saber Saedmocheshi , Parvin Zareyan, Lotfollah Saed, Sonia Karimi, (2018). The Effect of Acute and Chronic Sodium Bicarbonate Supplementation Loading With Exhaustive Work on Performance Indicators and Fatigue of Soldiers, Journal of Military Medicine, 19(5), 476-484. magiran.com/p1778967
صابر ساعدموچشی، پروین زارعیان، لطف الله ساعد، سونیا کریمی، مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان. مجله طب نظامی، 1396؛ 19(5): 476-484. magiran.com/p1778967
Saber Saedmocheshi , Parvin Zareyan, Lotfollah Saed, Sonia Karimi, The Effect of Acute and Chronic Sodium Bicarbonate Supplementation Loading With Exhaustive Work on Performance Indicators and Fatigue of Soldiers, Journal of Military Medicine, 2018; 19(5): 476-484. magiran.com/p1778967
صابر ساعدموچشی، پروین زارعیان، لطف الله ساعد، سونیا کریمی، "مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان"، مجله طب نظامی 19، شماره 5 (1396): 476-484. magiran.com/p1778967
Saber Saedmocheshi , Parvin Zareyan, Lotfollah Saed, Sonia Karimi, "The Effect of Acute and Chronic Sodium Bicarbonate Supplementation Loading With Exhaustive Work on Performance Indicators and Fatigue of Soldiers", Journal of Military Medicine 19, no.5 (2018): 476-484. magiran.com/p1778967
صابر ساعدموچشی، پروین زارعیان، لطف الله ساعد، سونیا کریمی، (1396). 'مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان'، مجله طب نظامی، 19(5)، صص.476-484. magiran.com/p1778967
Saber Saedmocheshi , Parvin Zareyan, Lotfollah Saed, Sonia Karimi, (2018). 'The Effect of Acute and Chronic Sodium Bicarbonate Supplementation Loading With Exhaustive Work on Performance Indicators and Fatigue of Soldiers', Journal of Military Medicine, 19(5), pp.476-484. magiran.com/p1778967
صابر ساعدموچشی؛ پروین زارعیان؛ لطف الله ساعد؛ سونیا کریمی. "مقایسه تاثیر بارگیری کوتاه مدت و طولانی مدت مکمل بیکربنات سدیم همراه با فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی سربازان". مجله طب نظامی، 19 ،5 ، 1396، 476-484. magiran.com/p1778967
Saber Saedmocheshi ; Parvin Zareyan; Lotfollah Saed; Sonia Karimi. "The Effect of Acute and Chronic Sodium Bicarbonate Supplementation Loading With Exhaustive Work on Performance Indicators and Fatigue of Soldiers", Journal of Military Medicine, 19, 5, 2018, 476-484. magiran.com/p1778967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال