ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن اسماعیلی، سعید شیبانی، فرشته رشچی، (1396). تحلیل سینتیکی تاثیر pH بر روی حذف فتوکاتالیستی رنگدانه متیلن بلو توسط پودر نانوکامپوزیتی Fe-FeS، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 6(3)، 1-8. magiran.com/p1779340
Hasan Esmaili, Saeed Sheibani, Fereshteh Rashchi, (2017). Kinetic Study on the Effect of PH in the Photocatalytic Degradation of Methylene Blue With Fe-FeS Nanocomposite Powder, Journal of Advanced Materials and Technologies, 6(3), 1-8. magiran.com/p1779340
حسن اسماعیلی، سعید شیبانی، فرشته رشچی، تحلیل سینتیکی تاثیر pH بر روی حذف فتوکاتالیستی رنگدانه متیلن بلو توسط پودر نانوکامپوزیتی Fe-FeS. مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 1396؛ 6(3): 1-8. magiran.com/p1779340
Hasan Esmaili, Saeed Sheibani, Fereshteh Rashchi, Kinetic Study on the Effect of PH in the Photocatalytic Degradation of Methylene Blue With Fe-FeS Nanocomposite Powder, Journal of Advanced Materials and Technologies, 2017; 6(3): 1-8. magiran.com/p1779340
حسن اسماعیلی، سعید شیبانی، فرشته رشچی، "تحلیل سینتیکی تاثیر pH بر روی حذف فتوکاتالیستی رنگدانه متیلن بلو توسط پودر نانوکامپوزیتی Fe-FeS"، مجله مواد و فناوری های پیشرفته 6، شماره 3 (1396): 1-8. magiran.com/p1779340
Hasan Esmaili, Saeed Sheibani, Fereshteh Rashchi, "Kinetic Study on the Effect of PH in the Photocatalytic Degradation of Methylene Blue With Fe-FeS Nanocomposite Powder", Journal of Advanced Materials and Technologies 6, no.3 (2017): 1-8. magiran.com/p1779340
حسن اسماعیلی، سعید شیبانی، فرشته رشچی، (1396). 'تحلیل سینتیکی تاثیر pH بر روی حذف فتوکاتالیستی رنگدانه متیلن بلو توسط پودر نانوکامپوزیتی Fe-FeS'، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 6(3)، صص.1-8. magiran.com/p1779340
Hasan Esmaili, Saeed Sheibani, Fereshteh Rashchi, (2017). 'Kinetic Study on the Effect of PH in the Photocatalytic Degradation of Methylene Blue With Fe-FeS Nanocomposite Powder', Journal of Advanced Materials and Technologies, 6(3), pp.1-8. magiran.com/p1779340
حسن اسماعیلی؛ سعید شیبانی؛ فرشته رشچی. "تحلیل سینتیکی تاثیر pH بر روی حذف فتوکاتالیستی رنگدانه متیلن بلو توسط پودر نانوکامپوزیتی Fe-FeS". مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 6 ،3 ، 1396، 1-8. magiran.com/p1779340
Hasan Esmaili; Saeed Sheibani; Fereshteh Rashchi. "Kinetic Study on the Effect of PH in the Photocatalytic Degradation of Methylene Blue With Fe-FeS Nanocomposite Powder", Journal of Advanced Materials and Technologies, 6, 3, 2017, 1-8. magiran.com/p1779340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال