ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حاجی خانی، مرضیه رحمانی فیروزجایی، لیلا مرادی، (1396). بررسی و تحلیل آموزه های تربیتی دعای عرفه، پژوهش نامه معارف حسینی، 2(8)، 19. magiran.com/p1779580
Dr. Ali Hajikhani, Marziyeh Rahmati Firuzjayi, Leyla Moradi, (2018). An Educational Analysis of the Arafah Supplication of Imam al-Husayn, journal of Husayni Research studies, 2(8), 19. magiran.com/p1779580
علی حاجی خانی، مرضیه رحمانی فیروزجایی، لیلا مرادی، بررسی و تحلیل آموزه های تربیتی دعای عرفه. پژوهش نامه معارف حسینی، 1396؛ 2(8): 19. magiran.com/p1779580
Dr. Ali Hajikhani, Marziyeh Rahmati Firuzjayi, Leyla Moradi, An Educational Analysis of the Arafah Supplication of Imam al-Husayn, journal of Husayni Research studies, 2018; 2(8): 19. magiran.com/p1779580
علی حاجی خانی، مرضیه رحمانی فیروزجایی، لیلا مرادی، "بررسی و تحلیل آموزه های تربیتی دعای عرفه"، پژوهش نامه معارف حسینی 2، شماره 8 (1396): 19. magiran.com/p1779580
Dr. Ali Hajikhani, Marziyeh Rahmati Firuzjayi, Leyla Moradi, "An Educational Analysis of the Arafah Supplication of Imam al-Husayn", journal of Husayni Research studies 2, no.8 (2018): 19. magiran.com/p1779580
علی حاجی خانی، مرضیه رحمانی فیروزجایی، لیلا مرادی، (1396). 'بررسی و تحلیل آموزه های تربیتی دعای عرفه'، پژوهش نامه معارف حسینی، 2(8)، صص.19. magiran.com/p1779580
Dr. Ali Hajikhani, Marziyeh Rahmati Firuzjayi, Leyla Moradi, (2018). 'An Educational Analysis of the Arafah Supplication of Imam al-Husayn', journal of Husayni Research studies, 2(8), pp.19. magiran.com/p1779580
علی حاجی خانی؛ مرضیه رحمانی فیروزجایی؛ لیلا مرادی. "بررسی و تحلیل آموزه های تربیتی دعای عرفه". پژوهش نامه معارف حسینی، 2 ،8 ، 1396، 19. magiran.com/p1779580
Dr. Ali Hajikhani; Marziyeh Rahmati Firuzjayi; Leyla Moradi. "An Educational Analysis of the Arafah Supplication of Imam al-Husayn", journal of Husayni Research studies, 2, 8, 2018, 19. magiran.com/p1779580
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال