ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد پهنانه، فرید نعیمی، مسعود آقاخانی، (1396). بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 33، 89-100. magiran.com/p1779628
Farzad Pahnaneh, Farid Naeimi , Masoud Aghakhani, (2017). Improvement of Surface Properties of Ti64 Alloy in the Presence of ZrO2 Nano-Particles by Using of Tungsten Inert Gas Welding, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 33, 89-100. magiran.com/p1779628
فرزاد پهنانه، فرید نعیمی، مسعود آقاخانی، بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1396؛ 33: 89-100. magiran.com/p1779628
Farzad Pahnaneh, Farid Naeimi , Masoud Aghakhani, Improvement of Surface Properties of Ti64 Alloy in the Presence of ZrO2 Nano-Particles by Using of Tungsten Inert Gas Welding, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2017; 33: 89-100. magiran.com/p1779628
فرزاد پهنانه، فرید نعیمی، مسعود آقاخانی، "بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،33 (1396): 89-100. magiran.com/p1779628
Farzad Pahnaneh, Farid Naeimi , Masoud Aghakhani, "Improvement of Surface Properties of Ti64 Alloy in the Presence of ZrO2 Nano-Particles by Using of Tungsten Inert Gas Welding", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 33 (2017): 89-100. magiran.com/p1779628
فرزاد پهنانه، فرید نعیمی، مسعود آقاخانی، (1396). 'بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 33، صص.89-100. magiran.com/p1779628
Farzad Pahnaneh, Farid Naeimi , Masoud Aghakhani, (2017). 'Improvement of Surface Properties of Ti64 Alloy in the Presence of ZrO2 Nano-Particles by Using of Tungsten Inert Gas Welding', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 33, pp.89-100. magiran.com/p1779628
فرزاد پهنانه؛ فرید نعیمی؛ مسعود آقاخانی. "بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 33 ، 1396، 89-100. magiran.com/p1779628
Farzad Pahnaneh; Farid Naeimi ; Masoud Aghakhani. "Improvement of Surface Properties of Ti64 Alloy in the Presence of ZrO2 Nano-Particles by Using of Tungsten Inert Gas Welding", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 33, 2017, 89-100. magiran.com/p1779628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال