ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا جوان نژاد، سرمد قادر، (1396). کاربست روش مک کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه -کوتا چهار مرحله ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، 57-7. magiran.com/p1780274
Reza Javannejad, Sarmad Ghader, (2018). Application of the fourth-order compact MacCormack scheme with a four-stage Runge- Kutta time marching for numerical solution of unsteady and non-linear Rossby adjustment problem, Iranian Journal of Geophysics, 11(3), 57-7. magiran.com/p1780274
رضا جوان نژاد، سرمد قادر، کاربست روش مک کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه -کوتا چهار مرحله ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا. مجله ژئوفیزیک ایران، 1396؛ 11(3): 57-7. magiran.com/p1780274
Reza Javannejad, Sarmad Ghader, Application of the fourth-order compact MacCormack scheme with a four-stage Runge- Kutta time marching for numerical solution of unsteady and non-linear Rossby adjustment problem, Iranian Journal of Geophysics, 2018; 11(3): 57-7. magiran.com/p1780274
رضا جوان نژاد، سرمد قادر، "کاربست روش مک کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه -کوتا چهار مرحله ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا"، مجله ژئوفیزیک ایران 11، شماره 3 (1396): 57-7. magiran.com/p1780274
Reza Javannejad, Sarmad Ghader, "Application of the fourth-order compact MacCormack scheme with a four-stage Runge- Kutta time marching for numerical solution of unsteady and non-linear Rossby adjustment problem", Iranian Journal of Geophysics 11, no.3 (2018): 57-7. magiran.com/p1780274
رضا جوان نژاد، سرمد قادر، (1396). 'کاربست روش مک کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه -کوتا چهار مرحله ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا'، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، صص.57-7. magiran.com/p1780274
Reza Javannejad, Sarmad Ghader, (2018). 'Application of the fourth-order compact MacCormack scheme with a four-stage Runge- Kutta time marching for numerical solution of unsteady and non-linear Rossby adjustment problem', Iranian Journal of Geophysics, 11(3), pp.57-7. magiran.com/p1780274
رضا جوان نژاد؛ سرمد قادر. "کاربست روش مک کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه -کوتا چهار مرحله ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا". مجله ژئوفیزیک ایران، 11 ،3 ، 1396، 57-7. magiran.com/p1780274
Reza Javannejad; Sarmad Ghader. "Application of the fourth-order compact MacCormack scheme with a four-stage Runge- Kutta time marching for numerical solution of unsteady and non-linear Rossby adjustment problem", Iranian Journal of Geophysics, 11, 3, 2018, 57-7. magiran.com/p1780274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال