ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسین ناسوتی، براتعلی فیض آبادی، سید مجتبی تاجور، عزیز ناسوتی، (1396). تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و اکتشاف تله های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، 90-104. magiran.com/p1780281
Yasin Nasuti, Brat Ali Feizabadi, Seyed Mojtaba Tajvar, Aziz Nasuti, (2018). Interpretation of potential field anomalies to investigate geological structures and oilfield exploration: A local study in the south Semnan, Iranian Journal of Geophysics, 11(3), 90-104. magiran.com/p1780281
یاسین ناسوتی، براتعلی فیض آبادی، سید مجتبی تاجور، عزیز ناسوتی، تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و اکتشاف تله های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان. مجله ژئوفیزیک ایران، 1396؛ 11(3): 90-104. magiran.com/p1780281
Yasin Nasuti, Brat Ali Feizabadi, Seyed Mojtaba Tajvar, Aziz Nasuti, Interpretation of potential field anomalies to investigate geological structures and oilfield exploration: A local study in the south Semnan, Iranian Journal of Geophysics, 2018; 11(3): 90-104. magiran.com/p1780281
یاسین ناسوتی، براتعلی فیض آبادی، سید مجتبی تاجور، عزیز ناسوتی، "تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و اکتشاف تله های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان"، مجله ژئوفیزیک ایران 11، شماره 3 (1396): 90-104. magiran.com/p1780281
Yasin Nasuti, Brat Ali Feizabadi, Seyed Mojtaba Tajvar, Aziz Nasuti, "Interpretation of potential field anomalies to investigate geological structures and oilfield exploration: A local study in the south Semnan", Iranian Journal of Geophysics 11, no.3 (2018): 90-104. magiran.com/p1780281
یاسین ناسوتی، براتعلی فیض آبادی، سید مجتبی تاجور، عزیز ناسوتی، (1396). 'تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و اکتشاف تله های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان'، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، صص.90-104. magiran.com/p1780281
Yasin Nasuti, Brat Ali Feizabadi, Seyed Mojtaba Tajvar, Aziz Nasuti, (2018). 'Interpretation of potential field anomalies to investigate geological structures and oilfield exploration: A local study in the south Semnan', Iranian Journal of Geophysics, 11(3), pp.90-104. magiran.com/p1780281
یاسین ناسوتی؛ براتعلی فیض آبادی؛ سید مجتبی تاجور؛ عزیز ناسوتی. "تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و اکتشاف تله های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان". مجله ژئوفیزیک ایران، 11 ،3 ، 1396، 90-104. magiran.com/p1780281
Yasin Nasuti; Brat Ali Feizabadi; Seyed Mojtaba Tajvar; Aziz Nasuti. "Interpretation of potential field anomalies to investigate geological structures and oilfield exploration: A local study in the south Semnan", Iranian Journal of Geophysics, 11, 3, 2018, 90-104. magiran.com/p1780281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال