ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر امیرپور اصل میاندوآب، قهرمان سهرابی، نوید شاد منامن، هاشم طباطبایی رئیسی، (1396). تلفیق داده های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین شهر، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، 119-127. magiran.com/p1780286
Amir Amirpour Asl Miandoab, Qahraman Sohrabi, Navid Shad Manaman, Hashem Tabatabaee, (2018). Combination of Magnetic and Resistivity methods for determination of the mineralization extension in Moeil Iron ore, Meshkin-Shahr, Iranian Journal of Geophysics, 11(3), 119-127. magiran.com/p1780286
امیر امیرپور اصل میاندوآب، قهرمان سهرابی، نوید شاد منامن، هاشم طباطبایی رئیسی، تلفیق داده های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین شهر. مجله ژئوفیزیک ایران، 1396؛ 11(3): 119-127. magiran.com/p1780286
Amir Amirpour Asl Miandoab, Qahraman Sohrabi, Navid Shad Manaman, Hashem Tabatabaee, Combination of Magnetic and Resistivity methods for determination of the mineralization extension in Moeil Iron ore, Meshkin-Shahr, Iranian Journal of Geophysics, 2018; 11(3): 119-127. magiran.com/p1780286
امیر امیرپور اصل میاندوآب، قهرمان سهرابی، نوید شاد منامن، هاشم طباطبایی رئیسی، "تلفیق داده های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین شهر"، مجله ژئوفیزیک ایران 11، شماره 3 (1396): 119-127. magiran.com/p1780286
Amir Amirpour Asl Miandoab, Qahraman Sohrabi, Navid Shad Manaman, Hashem Tabatabaee, "Combination of Magnetic and Resistivity methods for determination of the mineralization extension in Moeil Iron ore, Meshkin-Shahr", Iranian Journal of Geophysics 11, no.3 (2018): 119-127. magiran.com/p1780286
امیر امیرپور اصل میاندوآب، قهرمان سهرابی، نوید شاد منامن، هاشم طباطبایی رئیسی، (1396). 'تلفیق داده های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین شهر'، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، صص.119-127. magiran.com/p1780286
Amir Amirpour Asl Miandoab, Qahraman Sohrabi, Navid Shad Manaman, Hashem Tabatabaee, (2018). 'Combination of Magnetic and Resistivity methods for determination of the mineralization extension in Moeil Iron ore, Meshkin-Shahr', Iranian Journal of Geophysics, 11(3), pp.119-127. magiran.com/p1780286
امیر امیرپور اصل میاندوآب؛ قهرمان سهرابی؛ نوید شاد منامن؛ هاشم طباطبایی رئیسی. "تلفیق داده های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین شهر". مجله ژئوفیزیک ایران، 11 ،3 ، 1396، 119-127. magiran.com/p1780286
Amir Amirpour Asl Miandoab; Qahraman Sohrabi; Navid Shad Manaman; Hashem Tabatabaee. "Combination of Magnetic and Resistivity methods for determination of the mineralization extension in Moeil Iron ore, Meshkin-Shahr", Iranian Journal of Geophysics, 11, 3, 2018, 119-127. magiran.com/p1780286
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال