ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی شریفی، سعید فرزانه، مونا کوثری، (1396). کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، 128-143. magiran.com/p1780287
Mohammad Ali Sharifi, Saeed Farzaneh, Mona Kosary, (2018). Nonlinear diffusion noise reduction in astronomical images, Iranian Journal of Geophysics, 11(3), 128-143. magiran.com/p1780287
محمدعلی شریفی، سعید فرزانه، مونا کوثری، کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی. مجله ژئوفیزیک ایران، 1396؛ 11(3): 128-143. magiran.com/p1780287
Mohammad Ali Sharifi, Saeed Farzaneh, Mona Kosary, Nonlinear diffusion noise reduction in astronomical images, Iranian Journal of Geophysics, 2018; 11(3): 128-143. magiran.com/p1780287
محمدعلی شریفی، سعید فرزانه، مونا کوثری، "کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی"، مجله ژئوفیزیک ایران 11، شماره 3 (1396): 128-143. magiran.com/p1780287
Mohammad Ali Sharifi, Saeed Farzaneh, Mona Kosary, "Nonlinear diffusion noise reduction in astronomical images", Iranian Journal of Geophysics 11, no.3 (2018): 128-143. magiran.com/p1780287
محمدعلی شریفی، سعید فرزانه، مونا کوثری، (1396). 'کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی'، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، صص.128-143. magiran.com/p1780287
Mohammad Ali Sharifi, Saeed Farzaneh, Mona Kosary, (2018). 'Nonlinear diffusion noise reduction in astronomical images', Iranian Journal of Geophysics, 11(3), pp.128-143. magiran.com/p1780287
محمدعلی شریفی؛ سعید فرزانه؛ مونا کوثری. "کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی". مجله ژئوفیزیک ایران، 11 ،3 ، 1396، 128-143. magiran.com/p1780287
Mohammad Ali Sharifi; Saeed Farzaneh; Mona Kosary. "Nonlinear diffusion noise reduction in astronomical images", Iranian Journal of Geophysics, 11, 3, 2018, 128-143. magiran.com/p1780287
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال