ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد زارعی، امین رحیمی دلخانی، نوید امینی، (1396). مدل سازی عددی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، 114-156. magiran.com/p1780288
Sajjad Zarei, Óamin Rahimi Dalkhani, Navid Amini, (2018). Numerical modeling of round-penetrating radar (GPR) usingfinite-element method, Iranian Journal of Geophysics, 11(3), 114-156. magiran.com/p1780288
سجاد زارعی، امین رحیمی دلخانی، نوید امینی، مدل سازی عددی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود. مجله ژئوفیزیک ایران، 1396؛ 11(3): 114-156. magiran.com/p1780288
Sajjad Zarei, Óamin Rahimi Dalkhani, Navid Amini, Numerical modeling of round-penetrating radar (GPR) usingfinite-element method, Iranian Journal of Geophysics, 2018; 11(3): 114-156. magiran.com/p1780288
سجاد زارعی، امین رحیمی دلخانی، نوید امینی، "مدل سازی عددی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود"، مجله ژئوفیزیک ایران 11، شماره 3 (1396): 114-156. magiran.com/p1780288
Sajjad Zarei, Óamin Rahimi Dalkhani, Navid Amini, "Numerical modeling of round-penetrating radar (GPR) usingfinite-element method", Iranian Journal of Geophysics 11, no.3 (2018): 114-156. magiran.com/p1780288
سجاد زارعی، امین رحیمی دلخانی، نوید امینی، (1396). 'مدل سازی عددی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود'، مجله ژئوفیزیک ایران، 11(3)، صص.114-156. magiran.com/p1780288
Sajjad Zarei, Óamin Rahimi Dalkhani, Navid Amini, (2018). 'Numerical modeling of round-penetrating radar (GPR) usingfinite-element method', Iranian Journal of Geophysics, 11(3), pp.114-156. magiran.com/p1780288
سجاد زارعی؛ امین رحیمی دلخانی؛ نوید امینی. "مدل سازی عددی داده های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود". مجله ژئوفیزیک ایران، 11 ،3 ، 1396، 114-156. magiran.com/p1780288
Sajjad Zarei; Óamin Rahimi Dalkhani; Navid Amini. "Numerical modeling of round-penetrating radar (GPR) usingfinite-element method", Iranian Journal of Geophysics, 11, 3, 2018, 114-156. magiran.com/p1780288
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال