ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حاجیان، ایمان سوری نژاد، عقیل دشتیان نسب، ابوالفضل ناجی، (1396). تاثیر تغذیه با آرتمیای غنی شده با عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد، بازماندگی و تحمل استرس در پست لارو میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، 75-94. magiran.com/p1780538
Mohammad Hajian, Iman Sourinejad , Aghil Dashtian Nasab, Abolfazl Naji, (2018). Effect of dietary supplementation of enriched Artemia with ethanolic leaf extract of grey mangrove Avicennia marina on growth performance, survival and stress resistance in Pacific white shrimp (Penaeus vannamei) postlarvae, Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), 75-94. magiran.com/p1780538
محمد حاجیان، ایمان سوری نژاد، عقیل دشتیان نسب، ابوالفضل ناجی، تاثیر تغذیه با آرتمیای غنی شده با عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد، بازماندگی و تحمل استرس در پست لارو میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei). فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1396؛ 5(3): 75-94. magiran.com/p1780538
Mohammad Hajian, Iman Sourinejad , Aghil Dashtian Nasab, Abolfazl Naji, Effect of dietary supplementation of enriched Artemia with ethanolic leaf extract of grey mangrove Avicennia marina on growth performance, survival and stress resistance in Pacific white shrimp (Penaeus vannamei) postlarvae, Physiology and Aquatic Biotechnology, 2018; 5(3): 75-94. magiran.com/p1780538
محمد حاجیان، ایمان سوری نژاد، عقیل دشتیان نسب، ابوالفضل ناجی، "تاثیر تغذیه با آرتمیای غنی شده با عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد، بازماندگی و تحمل استرس در پست لارو میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 5، شماره 3 (1396): 75-94. magiran.com/p1780538
Mohammad Hajian, Iman Sourinejad , Aghil Dashtian Nasab, Abolfazl Naji, "Effect of dietary supplementation of enriched Artemia with ethanolic leaf extract of grey mangrove Avicennia marina on growth performance, survival and stress resistance in Pacific white shrimp (Penaeus vannamei) postlarvae", Physiology and Aquatic Biotechnology 5, no.3 (2018): 75-94. magiran.com/p1780538
محمد حاجیان، ایمان سوری نژاد، عقیل دشتیان نسب، ابوالفضل ناجی، (1396). 'تاثیر تغذیه با آرتمیای غنی شده با عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد، بازماندگی و تحمل استرس در پست لارو میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، صص.75-94. magiran.com/p1780538
Mohammad Hajian, Iman Sourinejad , Aghil Dashtian Nasab, Abolfazl Naji, (2018). 'Effect of dietary supplementation of enriched Artemia with ethanolic leaf extract of grey mangrove Avicennia marina on growth performance, survival and stress resistance in Pacific white shrimp (Penaeus vannamei) postlarvae', Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), pp.75-94. magiran.com/p1780538
محمد حاجیان؛ ایمان سوری نژاد؛ عقیل دشتیان نسب؛ ابوالفضل ناجی. "تاثیر تغذیه با آرتمیای غنی شده با عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد، بازماندگی و تحمل استرس در پست لارو میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5 ،3 ، 1396، 75-94. magiran.com/p1780538
Mohammad Hajian; Iman Sourinejad ; Aghil Dashtian Nasab; Abolfazl Naji. "Effect of dietary supplementation of enriched Artemia with ethanolic leaf extract of grey mangrove Avicennia marina on growth performance, survival and stress resistance in Pacific white shrimp (Penaeus vannamei) postlarvae", Physiology and Aquatic Biotechnology, 5, 3, 2018, 75-94. magiran.com/p1780538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال