ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد صادق رودبارکی، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده، (1396). اثرات سمیت حاد (50LC) عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر بافت کبد و بافت آبشش ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و فعالیت ضد باکتریایی آن علیه Aeromonas hydrophila، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، 59-74. magiran.com/p1780540
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki , Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Masoumzadeh, (2018). Acute toxicity (LC50) of eucalyptus extract on the grass carp (Ctenopharyngodon idella) liver and gill tissues and its antibacterial effect against Aeromonas hydrophila, Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), 59-74. magiran.com/p1780540
سید محمد صادق رودبارکی، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده، اثرات سمیت حاد (50LC) عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر بافت کبد و بافت آبشش ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و فعالیت ضد باکتریایی آن علیه Aeromonas hydrophila. فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1396؛ 5(3): 59-74. magiran.com/p1780540
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki , Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Masoumzadeh, Acute toxicity (LC50) of eucalyptus extract on the grass carp (Ctenopharyngodon idella) liver and gill tissues and its antibacterial effect against Aeromonas hydrophila, Physiology and Aquatic Biotechnology, 2018; 5(3): 59-74. magiran.com/p1780540
سید محمد صادق رودبارکی، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده، "اثرات سمیت حاد (50LC) عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر بافت کبد و بافت آبشش ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و فعالیت ضد باکتریایی آن علیه Aeromonas hydrophila"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 5، شماره 3 (1396): 59-74. magiran.com/p1780540
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki , Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Masoumzadeh, "Acute toxicity (LC50) of eucalyptus extract on the grass carp (Ctenopharyngodon idella) liver and gill tissues and its antibacterial effect against Aeromonas hydrophila", Physiology and Aquatic Biotechnology 5, no.3 (2018): 59-74. magiran.com/p1780540
سید محمد صادق رودبارکی، هادی ارشاد، حسین خارا، مهدی معصوم زاده، (1396). 'اثرات سمیت حاد (50LC) عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر بافت کبد و بافت آبشش ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و فعالیت ضد باکتریایی آن علیه Aeromonas hydrophila'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، صص.59-74. magiran.com/p1780540
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki , Hadi Ershad, Hossein Khara, Mahdi Masoumzadeh, (2018). 'Acute toxicity (LC50) of eucalyptus extract on the grass carp (Ctenopharyngodon idella) liver and gill tissues and its antibacterial effect against Aeromonas hydrophila', Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), pp.59-74. magiran.com/p1780540
سید محمد صادق رودبارکی؛ هادی ارشاد؛ حسین خارا؛ مهدی معصوم زاده. "اثرات سمیت حاد (50LC) عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر بافت کبد و بافت آبشش ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و فعالیت ضد باکتریایی آن علیه Aeromonas hydrophila". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5 ،3 ، 1396، 59-74. magiran.com/p1780540
Seyed Mohammad Sadegh Roudbaraki ; Hadi Ershad; Hossein Khara; Mahdi Masoumzadeh. "Acute toxicity (LC50) of eucalyptus extract on the grass carp (Ctenopharyngodon idella) liver and gill tissues and its antibacterial effect against Aeromonas hydrophila", Physiology and Aquatic Biotechnology, 5, 3, 2018, 59-74. magiran.com/p1780540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال