ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نحوی، سید فخرالدین حسینی ، مژگان زندی، (1396). تولید پروتئین هیدرولیز شده از ماهی کیلکا با روش هیدرولیز آنزیمی و سنجش خواص زیست فعالی آن، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، 39-58. magiran.com/p1780542
Zahra Nahvi, Seyed Fakhreddin Hosseini , Mojgan Zandi, (2018). Production of hydrolyzed protein from Kilka by enzymatic hydrolysis and evaluation of its bioactive properties, Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), 39-58. magiran.com/p1780542
زهرا نحوی، سید فخرالدین حسینی ، مژگان زندی، تولید پروتئین هیدرولیز شده از ماهی کیلکا با روش هیدرولیز آنزیمی و سنجش خواص زیست فعالی آن. فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1396؛ 5(3): 39-58. magiran.com/p1780542
Zahra Nahvi, Seyed Fakhreddin Hosseini , Mojgan Zandi, Production of hydrolyzed protein from Kilka by enzymatic hydrolysis and evaluation of its bioactive properties, Physiology and Aquatic Biotechnology, 2018; 5(3): 39-58. magiran.com/p1780542
زهرا نحوی، سید فخرالدین حسینی ، مژگان زندی، "تولید پروتئین هیدرولیز شده از ماهی کیلکا با روش هیدرولیز آنزیمی و سنجش خواص زیست فعالی آن"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 5، شماره 3 (1396): 39-58. magiran.com/p1780542
Zahra Nahvi, Seyed Fakhreddin Hosseini , Mojgan Zandi, "Production of hydrolyzed protein from Kilka by enzymatic hydrolysis and evaluation of its bioactive properties", Physiology and Aquatic Biotechnology 5, no.3 (2018): 39-58. magiran.com/p1780542
زهرا نحوی، سید فخرالدین حسینی ، مژگان زندی، (1396). 'تولید پروتئین هیدرولیز شده از ماهی کیلکا با روش هیدرولیز آنزیمی و سنجش خواص زیست فعالی آن'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5(3)، صص.39-58. magiran.com/p1780542
Zahra Nahvi, Seyed Fakhreddin Hosseini , Mojgan Zandi, (2018). 'Production of hydrolyzed protein from Kilka by enzymatic hydrolysis and evaluation of its bioactive properties', Physiology and Aquatic Biotechnology, 5(3), pp.39-58. magiran.com/p1780542
زهرا نحوی؛ سید فخرالدین حسینی ؛ مژگان زندی. "تولید پروتئین هیدرولیز شده از ماهی کیلکا با روش هیدرولیز آنزیمی و سنجش خواص زیست فعالی آن". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 5 ،3 ، 1396، 39-58. magiran.com/p1780542
Zahra Nahvi; Seyed Fakhreddin Hosseini ; Mojgan Zandi. "Production of hydrolyzed protein from Kilka by enzymatic hydrolysis and evaluation of its bioactive properties", Physiology and Aquatic Biotechnology, 5, 3, 2018, 39-58. magiran.com/p1780542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال